Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 91/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o  udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5.350.000 euro znak: I.271.3.2020 pn.: "Remont i przebudowa dróg"