Ćmielów dn. 14 września 2020r.

 

                                                                                                                       BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                                                         OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  KIEROWNICZE:

                                                                                                                SEKRETARZ  MIASTA I GMINY

                                                                                                               W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

                                                                                                                           ul. Ostrowiecka 40

                                                                                                                            27-440 Ćmielów

 

1.       Wymagania niezbędne:

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Posiada:

a)       Dyplom ukończenia studiów wyższych,

b)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

c)       Posiada łącznie co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z 2019r. poz. 1282) w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy    na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282) oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

4.        Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej w tym   ustaw:

a.       o  samorządzie gminnym,

b.       o pracownikach samorządowych,

c.       o finansach publicznych,

d.       ordynacji podatkowej

e.       Kodeksu Postepowania Administracyjnego,

f.        Kodeksu Wyborczego,

g.       o ochronie danych osobowych,

h.       o dostępie do informacji publicznej,

i.         Kodeksu pracy

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a)       Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

b)      Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

c)       Miejsce pracy:  Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40

d)      Rodzaj pracy/warunki: stanowisko decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

e)      Praca na stanowisku kierowniczym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętność pracy pod presją czasu oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,

f)        Praca o charakterze administracyjnym, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów  z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań.

3.       Wymagania dodatkowe:

a)       Umiejętność kierowania zespołem i koordynacji  działań,

b)      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność,

c)       Odpowiedzialność, dyspozycyjność, obowiązkowość, systematyczność, dokładność

d)      Odporność na stres,

e)      Umiejętność zarzadzania zasobami ludzkimi,

f)        Prawo jazdy kat.”B”

4.       Zakres zadań na stanowisku:

1.       zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, a także sprawuje nadzór nad realizacją zadań  realizowanych przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska                            w szczególności:

1)      w razie nieobecności Burmistrza zastępuje go na podstawie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,

2)      dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

3)      nadzoruje kontrolę wewnętrzną w urzędzie ,

4)      nadzoruje przygotowanie  projektów uchwał rady oraz prac związanych  z organizacją jej posiedzeń,

5)      zapewnia warunki materialne i techniczne dla działalności urzędu,

6)      prowadzenie  głównej ewidencji skarg, wniosków oraz petycji wpływających  do Burmistrza , przekazywanie ich  pracownikom merytorycznym do załatwienia według właściwości ,

7)      kontrola terminowego załatwiania skarg, wniosków oraz petycji  załatwianych przez  merytorycznych pracowników oraz opracowywanie zbiorczych analiz   i sprawozdań,

8)      opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego,

9)      przedkładanie Burmistrzowi  do akceptacji propozycji dotyczących   usprawnienia pracy urzędu,

10)   koordynowanie zadań związanych z informatyzacją urzędu oraz obsługą informatyczną, w tym zapewnienie możliwości zamieszczania materiałów informacyjnych  na stronie internetowej gminy i  w Biuletynie Informacji Publicznej,

11)   przeprowadzanie i nadzór nad procedurą naboru na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,

12)   opracowywanie wspólnie ze stanowiskiem ds. obsługi organów gminy n projektu Statutu Miasta i Gminy,

13)   zapewnienie pracownikom dostępu do aktualnych aktów prawnych w zakresie prowadzonych przez nich spraw,

14)   organizacja i koordynacja praktyki  odbywane przez uczniów szkół  średnich  i studentów,

15)    dekretacja poczty przychodzącej,

16)   przygotowywanie kryteriów  do oceny kwalifikacyjnej pracowników urzędu  i jej przeprowadzanie,

17)   przygotowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej  pracowników,

18)   sekretarz upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych na mocy upoważnienia Burmistrza,

19)   prowadzi rejestr wniosków   informacji  publicznej wpływającej do urzędu,

20)   sekretarz wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

21)   Wykonuje zadania obronne określone w regulaminie organizacyjnym na czas „W”.

5.       Wymagane dokumenty;

1.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata,

2.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata,

3.       Kserokopie świadectw pracy ( jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata,

5.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6.       Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.       Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje  się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

8.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów   o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjne, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinna być opatrzona klauzulą:

„ wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.                 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm. )  oraz ustawą  z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z2019r. poz. 1282).

UWAGA:

Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, bowiem z art. 6 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych wynika,    że jako pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym nie może być zatrudniona osoba skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 ( sekretariat) lub pocztą na adres:          Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów  z dopiskiem:   Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do:  25 września 2020 roku do godziny 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie    ul. Ostrowiecka 40 przez  okres trzech miesięcy.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna:

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych: żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Podstawa prawna przetwarzania danych: art.221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

                                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                                         /-/ Joanna Suska