Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 98/2020 z dnia 04 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5.350.000 euro znak: I.271.4.2020 pn.: "Zmiana sposobu użytkowania przebudowa i remont części pomieszczeń po gimnazjum na pomieszczenia opieki społecznej i socjalnej "Dzienny Dom Seniora+" i "Klub Seniora+" z instalacjami wewnętrznymi wod.- kan., elektryczną"