Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 103/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5.350.000 euro znak: I.271.5.2020 pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń gimnazjum na pomieszczenia opieki społecznej i socjalnej - "Dzienny Dom Seniora+" i "Klub Seniora+" z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan. i energii elektrycznej"