W dniu 30 września 2020 roku /środa/ o godzinie  11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/250/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2020r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.     

9.Zamknięcie obrad Sesji.