OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),  art.  5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (   Dz.  U.  z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Rady  Miejskiej  w  Ćmielowie  Nr  XLVII / 353 / 2010  z   dnia  30 sierpnia 2010 roku  w  sprawie określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami,  o  których  mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Burmistrz Ćmielowa

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

 

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021”

 

Konsultacje mają na celu zebranie od zainteresowanych uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO”.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie 

od dnia 26.10.2020 r. do dnia 09.11.2020 r. w następujących formach:

 

Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@cmielow.pl

 

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów

 

c)      bezpośrednio w sekretariacie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy urzędu.

 

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 26.10.2020r.:

·w wersji papierowej w budynku  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów – tablica ogłoszeń

·w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Ćmielów (www.cmielow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cmielow.pl).

 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowany zostanie protokół podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie i charakterze ich przeprowadzenia. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy konsultacje.

 

                     Burmistrz Ćmielowa

                    /-/ Joanna Suska