ZARZĄDZENIE  Nr 116/2020

                                                                     BURMISTRZA ĆMIELOWA

                                                                     z  dnia 16 października 2020 roku

 

w sprawie trybu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w okresie stanu epidemii.

 

             Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz § 24 i § 27  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii   ( Dz.U. z 2020r. poz. 1758) zarządza się, co następuje:

                                                                                  § 1.

 

Z uwagi na  trwający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  i związane z tym ograniczenia, nakazy i zakazy, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne mieszkańcom  Gminy Ćmielów oraz  pracownikom Urzędu Miasta i  Gminy w Ćmielowie,  zwanego   dalej „Urzędem” do odwołania wprowadza się szczególny tryb pracy Urzędu polegający na wykonywaniu zadań o charakterze publicznym w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.           

                                                                                   § 2.

1. Począwszy od dnia 19 października 2020 roku do odwołania Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie zostaje zamknięty dla interesantów.

2. Przyjmowanie wniosków, pism i innych dokumentów odbywać się będzie głównie  za pośrednictwem:

1) Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracyjnych (e-PUAP),

2) operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na platformie e-PUAP, profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego,

3) skrzynki  e-mail Urzędu: urzad@cmielow.pl

4) dokumenty można pozostawić również w urnie wystawionej  przy  wejściu głównym do Urzędu

3. Pracownicy  udzielać będą informacji na temat realizowanych usług publicznych przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej . Interesanci przybywający do Urzędu po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu będą obsługiwani przy stanowisku znajdującym się przy wejściu głównym do budynku Urzędu.

4. Odwołuje się dyżury Burmistrza Ćmielowa, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ćmielowie i Zastępców , Kierowników Referatów oraz Samodzielnych Stanowisk przyjęć bezpośrednich interesantów na rzecz rozmów telefonicznych pod numerami wskazanymi na stronie internetowej Urzędu.

5. Pisma i dokumenty ( w sprawach nie cierpiących zwłoki) będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu tylko za pośrednictwem punktu podawczego.

6. Wykaz numerów telefonów do kontaktów z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu znajdują się na stronie BIP Ćmielów.

                                                                                 § 3.

1.       Pracownicy Urzędu zobowiązani są do:

a)       bezwzględnego przestrzegania rygorów sanitarnych,

b)      używania maseczki ochronnej lub przyłbicy ochronnej oraz gdy zajdzie taka potrzeba również rękawic ochronnych – w przypadku obsługi interesantów i w czasie tejże obsługi,

c)       nieprzychodzenia do pracy po uprzednim niezwłocznym poinformowaniu o tym bezpośredniego przełożonego w przypadku zaobserwowania podwyższonej temperatury swojego ciała, złego samopoczucia lub innych niepokojących objawów a także w przypadku kontaktu z osobą zakażoną, w przypadku zaobserwowania przez pracownika w/w objawów w trakcie świadczenia pracy pracownik po uprzednim poinformowaniu bezpośredniego przełożonego opuszcza swoje stanowisko pracy oraz Urząd,

d)      natychmiastowego powiadomienia bezpośrednio przełożonego o skierowaniu do odbycia kwarantanny.

2.       Pracownik otrzymuje środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki) oraz środki dezynfekujące zgodnie ze swoimi potrzebami. Zapotrzebowanie na w/w środki przekazuje bezpośrednio przełożonemu.

                                                                                        § 4.

Pracownikom Urzędu znajdującym się w  grupie najwyższego ryzyka zachorowania oraz pracownikom, których charakter pracy na to pozwala, może zostać wydane polecenie wykonywania przez czas oznaczony pracy zdalnej - poza siedzibą Urzędu.                                             

                                                                                         § 5.

1.       Osoby wchodzące do budynku Urzędu zobowiązane są do stosowania indywidualnych środków ochrony osobistej  - maseczka ochronna lub przyłbica oraz dezynfekcji rąk. W widocznym miejscu , przy wejściu do Urzędu oraz wewnątrz budynku wystawione są dozowniki z płynem dezynfekującym.

2.       Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Urzędzie  w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi z wyjątkiem osób , o których mowa w § 24  ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 października   2020r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii.

                                                                                         § 6.

1.       Do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd będzie podlegało ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych w celu zapewnienia pomocy obywatelom.

2.       Do zadań o których mowa w pkt. 1  zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

a)       rejestracji stanu cywilnego,

b)      ewidencji ludności i dowodów osobistych,

c)        planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym:

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

d)      ochrony środowiska w tym:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ,

- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,      

                                                                            § 7.

1)      Dezynfekcja poszczególnych pomieszczeń  lub całego Urzędu będzie  przeprowadzana w zależności od potrzeby.

2)      Wszelkie powierzchnie dotykowe, z którymi w szczególności mogą mieć kontakt interesanci, w tym klamki będą regularnie dezynfekowane.

3)      Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z „ Oceną ryzyka funkcjonowania zakładu pracy w trakcie epidemii SARS-CoV-2 ”  przygotowanymi przez pracownika  do spraw BHP Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4)      Poleca się  wywieszenie w odpowiednich miejscach budynku Urzędu załączników graficznych  do wskazanych w ust. 1 „ Oceny ryzyka funkcjonowania zakładu pracy w trakcie epidemii  SARS-CoV-2 „

                                                                          § 8.

Traci moc Zarządzenie Nr30/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 13 marca 2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem wśród mieszkańców Miasta i Gminy Ćmielów oraz pracowników samorządowych.

                                                                            § 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020r.

 

                                                                                                  Burmistrz Ćmielowa

                                                                                                    /-/ Joanna Suska