Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 114/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 214.000 euro znak: I.271.6.2020 pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów"