Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 119/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szasunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 214.000 euro znak: I.271.8.2020 pn.: "Dostawa wyposażenia do Dziennego Dom Seniora+ i Klubu Senior+"