Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 120/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia formy i zakresu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ) projektu uchwały Rady Miejskiej w  Ćmielowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.