Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. I.271.7.2020 pn.:  "Budowa kanalizacji sanitarnej" w zał.