Ćmielów dn.  10 listopada 2020r.

 

 

 

                                                                    BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                     OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

                                                        Podinspektor ds.  geodezji

                                                   w  Referacie Techniczno - Inwestycyjnym

                                                          W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                                   ul. Ostrowiecka 40   

 

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  podinspektora

4.       Wykształcenie:                                                                                                                                                                

      1) wyższe geodezyjne ,

2) średnie  geodezyjne

5.       Wymagany staż pracy:

      1)wykształcenie wyższe – 3 lata

2) wykształcenie średnie -  minimum 5 letni staż pracy  związany z geodezją i kartografią w jednostkach samorządu terytorialnego                        

6.       Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku a w szczególności ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze do ustawy o gospodarce nieruchomościami , o planowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postepowania administracyjnego.

7.       Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  i dostępu do informacji publicznej.

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Umowa o pracę

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

b.       Posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku objętym naborem

c.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

d.       Dyspozycyjność,

e.       Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

f.        Odporność na stres

g.       Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1)      prowadzenie  postepowań  w zakresie podziałów geodezyjnych i rozgraniczenia nieruchomości,

2)      prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,

3)      przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,

4)      prowadzenie numeracji nadanej drogom publicznym ( gminnym i wewnętrznym)

5)      prowadzenie bieżącej ewidencji i aktualizacja dróg i obiektów mostowych

6)      przygotowywanie dokumentacji i podejmowania działań w zakresie zajęcia pasa drogowego,

7)      prowadzenie spraw z zakresu nadawania oraz oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi,

8)      prowadzenie spraw związanych z zasadniczym podziałem administracyjnym gminy tj: zmiana granic miasta i gminy, zmiany nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,

9)      prowadzenie spraw użytkowania wieczystego( sprawy opłat i ich aktualizacja, przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prowadzenie rejestracji umów dzierżawy))

10)   prowadzenie i aktualizacja środków trwałych tzn: budowli-infrastruktury drogowej, sieci wodnokanalizacyjnej, gazociągów

11)   wykonywanie zadań zleconych przez bezpośrednio przełożonego.

1.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

2.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem : Podinspektora  ds. geodezji

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do 23 listopada 2020r. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

                                                                                             

                                                                                                        

                                                                                                         Burmistrz Ćmielowa

                  

                                                                                                            (-) Joanna Suska