Dnia 25 listopada  2020 roku/środa/ o godzinie 9.00  w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Informacja S. Z. W i G. K. w Ćmielowie dotycząca przygotowania do zimowego utrzymania dróg.

3. Zaopiniowanie wniosku Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie dotyczącego zwiększenia dotacji celowej.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i   Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Ćmielów za rok szkolny 2019/2020.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów o nazwie „ Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie”.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2020r.

11. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.

12. Sprawy różne.

 

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych Rady tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.