W dniu 27 listopada 2020 roku /piątek/ o godzinie 9.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie. 
                                                     

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytych w dniach: 14 lipca 2020 roku, 07 sierpnia 2020 roku i 30 września 2020 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Ćmielów za rok szkolny 2019/2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów o nazwie „Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2020r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.

13. Wolne wnioski.                

14. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.