INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2020 do 30. 09. 2020

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIII/136/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 30 348 000 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 33 298 000 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 2 950 000 zł.

Plan przychodów wyniósł : 3 450 000 zł. , a plan rozchodów : 500 000 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące: z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 579 688,00 zł. , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 20 312,00 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 2 850 000,00 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec III kwartału 2020 r. , to jest do 30. 09. 2020 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 32 367 183 ,00 zł., z tego :

- dochody bieżące : 30 383 007 ,59 zł.

- dochody majątkowe : 1 984 175 ,41 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 23 591 287, 95 zł. tj. w 49,30 % , z tego :

- dochody bieżące : 22 779 118, 07 zł.

- dochody majątkowe : 812 169,88 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 35 612 407,00 zł. , z tego :

- wydatki bieżące : 30 378 930,59 zł.

- wydatki majątkowe : 5 233 476,41 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 22 055 078,36 zł. ,tj. w 42 , 20 % . z tego :

- wydatki bieżące : 21 655 342,41 zł.

- wydatki majątkowe : 399 735,95 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 3 245 224 ,00 zł.

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości : + 1 536 209,59 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : 4 077, 00 zł. ; - wykonanie : + 1 123 775, 66 zł.

Plan przychodów wynosi : 3 745 224 ,00 zł, a plan rozchodów : 500 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 1 345 224,60 zł. , a wykonanie rozchodów :350 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 000 000,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 2 000 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów, 2020. 11.16.

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.