Dnia 18 grudnia  2020 roku/piątek/ o godzinie 9.00  w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

   

Proponowany porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  w przedmiocie unieważnienia uchwały Nr  LIV/310/2018 oraz zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie  Nr  XX/119/2019 z dnia  5  grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie utworzenia  ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Ćmielowie i połączenia go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior +” w Ćmielowie i połączenia  go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.                                                                                                                                                                                                                    

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

11. Zaopiniowanie uchwały  w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ćmielów kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ćmielów.

 

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2020 r.

 

13. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.

 

14. Sprawy różne.

 

 

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych Rady tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.