W dniu 18 grudnia 2020 roku /piątek/ o godzinie 11.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

                

                                   

 

Proponowany porządek obrad :

 

1. Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  w przedmiocie unieważnienia uchwały Nr  LIV/310/2018 oraz zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/119/2019 z dnia  5  grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą   Klub „Senior+” w Ćmielowie i połączenia go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior +” w Ćmielowie i połączenia  go z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie

12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ćmielów kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ćmielów.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2020r.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.    

 

16. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.