Uchwała Nr 121/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 października 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za I półrocze 2020 roku.