Ćmielów dn.  12 stycznia 2021r.

 

                                                                    BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                     OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:

                                      KIEROWNIK REFERATU TECHNICZNO - INWESTYCYJNEGO

                                                          W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                                   ul. Ostrowiecka 40   

 

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika referatu techniczno – inwestycyjnego

4.       Nieposzlakowana opinia

5.       Wykształcenie:      wyższe,                                                                                                                                            

6.       Wymagany staż pracy:  4 lata                  

7.       Znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu:

1) Ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych,

2) Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i rozporządzeń wykonawczych,

3) Ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych,

4) Ustawy o finansach publicznych;

8.       Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

9.       W procedurze naboru preferowane będą: uprawnienia inspektora nadzoru oraz doświadczenie zawodowe związane z zamówieniami publicznymi,

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Umowa o pracę

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko kierownicze, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

b.       Posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku objętym naborem

c.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

d.       Dyspozycyjność,

e.       Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

f.        Odporność na stres

g.       Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1.       Organizacja pracy i nadzór nad podległym referatem.

2.       planowanie zadań inwestycyjnych   w zakresie rzeczowym i finansowym ,

3.       przygotowanie i wprowadzanie inwestycji i remontów do realizacji ,

4.       koordynacja i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami i remontami ,

5.       odbiory realizowanych inwestycji i remontów ,

6.       opracowywanie wniosków i innych dokumentów celem pozyskania środków finansowych  na realizowane zadania /dotacje celowe , kredyty , środki z Funduszy Unijnych i inne /,

7.       7.opracowywanie decyzji administracyjnych , uchwał , postanowień i zarządzeń Burmistrza

8.       kontrola zewnętrzna w jednostkach podległych w zakresie realizowania inwestycji i

9.       remontów,

10.   kontrola wewnętrzna zgodnie z planem kontroli podległych stanowisk pracy w referacie,

11.   zadania dotyczące ochrony przed powodzią – wynikające z ustawy Prawo wodne,

12.   zadania wynikające z obowiązkowej sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych przez  referat ,

13. prowadzenie spraw wynikających z ustawy „ prawo zamówień publicznych „ w związku

     z planowanymi lub prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi oraz robotami remontowo  - budowlanymi przez urząd i gminne jednostki organizacyjne w tym:

    a) przygotowanie niezbędnych dokumentów i udział w pracach komisji przetargowych

        celem wyłonienia wykonawcy inwestycji zgodnie z ustawą prawo zamówień

        publicznych ,

    b) przygotowanie projektów umów z wybranymi wykonawcami na drodze postępowania

         przetargowego ,

    c) przygotowanie projektów zmian aneksowych do zawartych umów,

    d) prowadzenie spraw dotyczących roszczeń z zakresu zamówień publicznych ,

    e) przygotowywanie wymagalnych prawem ogłoszeń , pism , druków do urzędu zamówień

        publicznych oraz umieszczanie ogłoszeń w prasie , na tablicy ogłoszeń w budynku

       Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu ,

    f) nadzór nad przestrzeganiem postanowień umów w trakcie realizacji zadań

        inwestycyjnych i robót remontowo – budowlanych ,

    g) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań

        inwestycyjnych i remontowo – budowlanych /

    h) koordynacja , nadzór i przeprowadzanie kontroli zewnętrznych w zakresie realizacji

        i przestrzeganie przepisów ustawy : Prawo Zamówień Publicznych  przez Urząd Miasta

        i Gminy oraz Gminne Jednostki Organizacyjne – parafowanie wg. wymagań

        ustawowych prawo zamówień publicznych

    i) współudział w prowadzeniu spraw zaopatrzenia materiałowego pod potrzeby

       wykonawstwa robót inwestycyjnych  i remontów ,

    j) prowadzenie zbioru ofert i materiałów reklamowych wpływających do Urzędu

       ( głównie do referatu  Techniczno – Inwestycyjnego ) dotyczących zakresu

       prowadzonych  spraw oraz innych ewidencji i rejestrów obowiązujących na stanowisku

       pracy ,

14. realizacja zadań z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :

15. ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów na wykonanie lub zlecanie wykonania zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

1.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

2.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r.  o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1781 ze zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem : Konkurs na stanowisko kierownika referatu techniczno - inwestycyjnego

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do 27 stycznia 2021r. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO                                               

                                                                                                         Burmistrz Ćmielowa

                  

                                                                                                            (-) Joanna Suska