Dnia 27 stycznia  2021 roku /środa/ o godzinie 9.00  w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Ćmielowie.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Ćmielowie.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2021”.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022 za 2020 r.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego”  w zakresie linii  przebiegających przez Gminę Ćmielów.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego utworzenia Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną.

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w mieście Ćmielów.

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w miejscowości Czarna Glina, gm. Ćmielów.

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w mieście Ćmielów.

13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, na czas nieoznaczony, stanowiącej własność Gminy Ćmielów.

14. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

15. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do sporządzenia I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania i Przestrzennego Miasta Ćmielowa oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  i Gminy Ćmielów.

16. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ćmielów na rok 2021.

17. Przedstawienie  i zaopiniowanie projektów budżetu na 2021r.:

a) Oświaty

b) Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie

c) Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie

d) Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie

e) Miasta i Gminy Ćmielów

18. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2021r.

19. Przygotowanie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2021r.

20. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2021r.

21. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ćmielów kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ćmielów.

22. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021-2030.

23. Przygotowanie i przedstawienie do zaopiniowania ramowych planów pracy przez Stałe Komisje Rady Miejskiej w Ćmielowie na 2021r.        

24. Sprawy różne.

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych Rady tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.