W dniu 28 stycznia 2021 roku /czwartek/ o godzinie 9.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

                            

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miejskiej odbytych w daniach: 27 listopada 2020r., 18 grudnia 2020r., 29 grudnia 2020r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Ćmielowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Ćmielowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2021”.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022 za 2020 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego”  w zakresie linii  przebiegających przez Gminę Ćmielów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego utworzenia Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w mieście Ćmielów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w miejscowości Czarna Glina, gm. Ćmielów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w mieście Ćmielów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, na czas nieoznaczony, stanowiącej własność Gminy Ćmielów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do sporządzenia I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania i Przestrzennego Miasta Ćmielowa oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  i Gminy Ćmielów.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ćmielów na rok 2021.

21. Przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2021r.

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2021r.

b) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2021r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2021r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ćmielów kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ćmielów.

24. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021-2030.

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Ćmielowie na 2021r.

26. Wolne wnioski.    

27. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.