Dnia 15 lutego  2021 roku / poniedziałek/ o godzinie  10.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.Rozpatrzenie zasadności skargi  na działalność Burmistrza Ćmielowa przekazanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach według właściwości  pismem  Znak: WPN-I.070.5.2021.MK

( data wpływu do tut. Urzędu 25.01.2021r.):

a/zapoznanie się ze skargą,

b/ przeprowadzenie badania  i analizy skargi,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania skargi .

3. Rozpatrzenie petycji : 

1/ dotyczącej równego traktowania przez władze publiczne oraz dotycząca masowych szczepień przeciwko wirusowi SAES-CoV-2 (data wpływu 11.12.2020r.),

2/ dotyczącej równego traktowania przez władze publiczne oraz dotycząca masowych szczepień przeciwko wirusowi SAES-CoV-2 (data wpływu 16.12.2020r.),

3/ dotyczącej równego traktowania przez władze publiczne oraz dotycząca masowych szczepień przeciwko wirusowi SAES-CoV-2 (data wpływu 21.12.2020r.),  :

a/zapoznanie się z petycjami,

b/ przeprowadzenie badania  i analizy petycji,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania petycji .

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych Rady tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.