Dnia 23 lutego  2021 roku /wtorek/ o godzinie 9.00  w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Zajęcie stanowiska w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ćmielów.

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

4.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

6.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

7.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w miejscowości Czarna Glina, gm. Ćmielów.

8.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na ustanowienie na nieruchomości położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, stanowiącej własność Gminy Ćmielów, służebności przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przyległych.

9.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dwóch pomieszczeń o łącznej pow. 67,3 m2, znajdujących się w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Krzczonowicach, gm. Ćmielów, położonej na działce ewidencyjnej nr 226/1 stanowiącej własność Gminy Ćmielów.

10.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy ze środków funduszu zdrowotnego nauczycielom z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.

11.  Zaopiniowanie uchwały zmiany uchwały Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego.

12.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie.

13.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących

zarządów osiedli.

14.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na

2021r.

15.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ćmielów kredytu

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ćmielów.

16.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr  XXXVI/235/2021 Rady Miejskiej

w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021-2030.

17.  Sprawy różne.

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych Rady tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.