Ćmielów dn.  22 lutego 2021r.

 

                                                                    BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                           OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE:

                                           Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego                                         

                                                          W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                                   ul. Ostrowiecka 40   

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika referatu techniczno-inwestycyjnego

4.       Wykształcenie:         1) wyższe

5.       Wymagany staż pracy:    4 lata                                                                                                                                   

6.       Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku a w szczególności ustaw: 

1)      Ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych

2)      Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i rozporządzeń wykonawczych ,

3)      Ustawy prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych,

4)      Ustawy prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych,

5)      Ustawy o finansach publicznych.

7.       Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  i dostępu do informacji publicznej.

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Umowa o pracę

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko kierownicze, decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

b.       Posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku objętym naborem

c.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

d.       Dyspozycyjność,

e.       Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

f.        Odporność na stres

g.       Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1.       Organizacja pracy i nadzór nad podległym referatem,

2.       Planowanie zadań inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym,

3.       Przygotowanie i wprowadzenie inwestycji i remontów do realizacji,

4.       Koordynacja  i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami i remontami,

5.       Odbiory realizowanych inwestycji i remontów,

6.       Opracowywanie wniosków i inny6ch dokumentów celem pozyskania środków finansowych na realizowane zadania ( dotacje celowe, kredyty, środki z Funduszy Unijnych i inne )

7.       Opracowywanie decyzji administracyjnych, uchwał, postanowień i zarządzeń Burmistrza,

8.       Kontrola zewnętrzna w jednostkach podległych w zakresie realizowania inwestycji i remontów,

9.       Kontrola wewnętrzna zgodnie z planem kontroli podległych stanowisk pracy w referacie,

10.    Zadania dotyczące ochrony  przed  powodzią – wynikające z ustawy Prawo wodne,

11.   Zadania wynikające z obowiązkowej sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych przez referat.

12.   Prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych „ w związku z planowanymi  lub prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi oraz robotami remontowo-budowlanymi przez urząd i gminne  jednostki organizacyjne w tym:

a)       Przygotowanie niezbędnych dokumentów i udział w pracach komisji przetargowych celem wyłonienia wykonawcy inwestycji zgodnie z ustawą  prawo zamówień publicznych,

b)      Przygotowanie projektów umów z wybranymi wykonawcami na drodze postepowania przetargowego,

c)       Przygotowanie projektów zmian aneksowych do zawartych umów,

d)      Prowadzenie spraw dotyczących roszczeń z zakresu zamówień publicznych,

e)      Przygotowywanie wymagalnych prawem ogłoszeń, pism, druków do urzędu zamówień publicznych oraz umieszczanie ogłoszeń w prasie, na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu  oraz na stronie internetowej BIP urzędu,

f)        Nadzór nad przestrzeganiem postanowień umów w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych ,

g)       Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych,

h)      Koordynacja, nadzór i przeprowadzanie kontroli zewnętrznych w zakresie realizacji i przestrzeganie przepisów ustawy: Prawo zamówień Publicznych przez Urząd Miasta i Gminy oraz Gminne Jednostki Organizacyjne- parafowanie wg. wymagań ustawowych prawo zamówień publicznych

i)        Współudział w prowadzeniu spraw zaopatrzenia materiałowego pod potrzeby wykonawstwa robót inwestycyjnych i remontów,

j)        Prowadzenie zbioru ofert i materiałów reklamowych wpływających do urzędu (głównie do referatu techniczno-inwestycyjnego) dotyczących zakresu prowadzonych spraw oraz innych ewidencji i rejestrów obowiązujących na stanowisku pracy,

13.   Realizacja zadań z zakresu  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

14.   Ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów na wykonanie lub zlecanie wykonania zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

15.   wykonywanie zadań zleconych przez bezpośrednio przełożonego.

5.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata             za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

6.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. z 2019r. poz. 1781  z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem :

Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do 05 marca 2021r.. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

                                                                                             

                                                                                                           Burmistrz  Ćmielowa

 

                                                                                                           /-/ Joanna  Suska