Ćmielów dn.  11 marca  2021r.

 

                                                                    BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                           OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE:

                                           Podinspektora ds. obsługi organów gminy                                      

                                                          W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                                   ul. Ostrowiecka 40   

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: Podinspektora ds. obsługi organów gminy

4.       Wykształcenie:                                                                                                                                                                1) wyższe

5.       Wymagany staż pracy:    4 lata                                                                                                                                   

6.       Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku a  w szczególności ustaw: 

1)      ustawy o samorządzie gminnym,

2)      ustawy o pracownikach samorządowych,

3)      Kodeks Postepowania Administracyjnego

4)      Kodeks Wyborczy

5)      ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, dział IV, rozdział 7 – Ławnicy

6)      ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,

7)      rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ”zasad techniki prawodawczej”,

8)      znajomość Statutu Gminy Ćmielów

7.       Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  i dostępu do informacji publicznej.

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Umowa o pracę

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko urzędnicze, decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

b.       Posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku objętym naborem

c.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

d.       Dyspozycyjność,

e.       Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

f.        Odporność na stres

g.       Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1)      organizacyjne przygotowanie posiedzeń i narad organów kolegialnych ( rady, komisji stałych i jednostek pomocniczych gminy),

2)      przekazywanie podjętych uchwał odpowiednim organom nadzoru z wyłączeniem WPF, które przekazuje Referat Księgowości Budżetowej,

3)      zapewnienie obsługi administracyjnej rady miejskiej, jej komisji i jednostek pomocniczych gminy,

4)      prowadzenie m.in. rejestrów uchwał rady, uchwał komisji, interpelacji i wniosków radnych,

5)      prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,

6)      prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych gminy,

7)      przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady i komisji, wniosków komisji i interpelacji radnych właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym gminy,

8)      opracowanie w zakresie zleconym przez przewodniczącego rady okresowych informacji, ocen i analiz z działalności rady i jej organów,

9)      udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

10)   prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych ,

11)   współdziałanie z referatami, samodzielnym stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi  gminy w opracowywaniu projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

12)   realizacja  spraw związanych z nadaniem odznaczeń państwowych o odznak resortowych lub regionalnych dla radnych,

13)   prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

14)   prowadzenia  rejestru skarg, wniosków oraz petycji wpływających do rady miejskiej,

15)   wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów organów sołectwa                 i osiedli,

16)   prowadzenie dokumentacji organów sołectwa i osiedli w tym:

a)       ewidencji członków organów,

b)      dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do organów sołectwa i osiedli,

c)       opracowanie projektów statutu sołectw i osiedli,

d)      współudział ze stanowiskiem Sekretarza Miasta i Gminy  w opracowaniu projektów Statutu Miasta i Gminy i zmian w zakresie organizacji pracy rady miejskiej i jej organów,

17)   obsługa posiedzeń zarządu gminnego OSP,

18)   prowadzenie teczek jednostek OSP,

19)   prowadzenie teczek zarządu gminnego OSP,

20)   współudział i koordynacja w organizacji:

a)       imprez okolicznościowych, zebrań, kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP,

b)      walnego zjazdu gminnego OSP,

21)   zaopatrzenie jednostek OSP w sprzęt i wyposażenie pożarnicze,

22)   sporządzanie wniosków o odznaczenia pożarnicze,

23)   analizowanie i sporządzanie informacji w zakresie przestrzegania prawa przez jednostki OSP i podejmowanie w tym zakresie działań na polecenie Burmistrza,

24)   udział w komisjach powołanych dla przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP,

25)    wystawianie dla strażaków ochotników skierowań na badania lekarskie i prowadzenie pełnej dokumentacji z tym związanej,

26)   prowadzenie spraw wynikających z przepisów o stowarzyszeniach należących do kompetencji gminy w tym:

a)       prowadzenie wymaganej dokumentacji i rejestrów

27.   Stanowisko ds. obsługi organów gminy prowadzi ewidencje i rejestry , w tym:

1)      rejestr uchwał rady miejskiej

2)      rejestr skarg, wniosków i petycji do rady miejskiej

3)      rejestr zarządzeń Burmistrza

28.   prowadzenie spraw związanych z komunikacją społeczną .

29.   Realizacja innych zadań zleconych przez Burmistrza Ćmielowa

30.    Wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas W.                           

           

5.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

6.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1781  z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem :

Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. obsługi organów gminy

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do  22 marca 2021r.. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /bip.cmielow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

                                                                                             

                                                                                                                    

 

                                                                                                        

                                                                                                                  Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                                    (-) Joanna  Suska