Ćmielów, dn.22.03.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.3.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

 

 

Zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów

CPV 90650000-8 usługi usuwania azbestu

 

1.       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych obiektów budowlanych (wskazanych przez Zamawiającego) z terenu miasta i gminy Ćmielów. Realizacja usługi będzie się odbywać na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Wykonawca będzie odpowiadał za:

a)      dostarczenie odpowiednich worków i opakowań do pakowania odpadów bezpośrednio do mieszkańców, od których odpady będą odbierane (wg listy przekazanej przez urząd);

2)      zabezpieczenie  odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (pakowanie),

3)      dokładne zważenie zapakowanych odpadów przy ich odbiorze z danej posesji;

4)      przygotowanie do transportu i załadunek,

5)      wydanie właścicielowi – użytkownikowi działki, z której odpady zostaną odebrane - dokumentu potwierdzającego wagę odebranych odpadów;

6)      przetransportowanie na składowisko odpadów niebezpiecznych zebranych odpadów z zachowaniem obowiązujących przepisów;

7)      przekazanie odpadów  na składowisko i okazanie się kartą przekazania odpadów na składowisko;

Przedmiot zamówienia  należy wykonać  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie  wytycznymi, normami i przepisami prawa.

2.      Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 30.11.2021r. Terminy poszczególnych odbiorów – w terminie do 20 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

 

 

 

3.      Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena jednostkowa ofertowa będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. Rzeczywista wartość przedmiotu umowy będzie wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego.

 

4.      Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

5.       Oferty należy złożyć:

a)      w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem - Oferta na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów”.  lub

b)        pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

6.      Oferty należy składać w terminie do: 25.03.2021 r., do godz. 12:00.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

7.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

8.      Termin płatności: w terminie 14 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.

 

9.      Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Ciszewski – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 1, tel./fax. /15/ 8612018 w. 14.

 

10.  Inne informacje:

a)      Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

b)     Wykonawca przystępujący do postępowania winien posiadać wpis do rejestru podmiotów transportujących odpady o kodzie 170605, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (tzw. baza BDO)

c)      umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

d)      przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu: kopię aktualnej umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (kod odpadów 170605),

e)       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

f)       Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert

g)      zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie opublikowanie na stronie www.bip.cmielow.pl i na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie.

 

 

 

11.  Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

12.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)      Załącznik nr 2 – umowa

c)      Załącznik nr 3 – umowa powierzania danych osobowych do przetwarzania

 

 

Burmistrz Ćmielowa

/-/ Joanna Suska