Ćmielów, dn. 22.03.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.2.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

Zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa kruszywa drogowego

 

CPV 14.21.22.00-2 – Kruszywo

 

1.      Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego dla gminy Ćmielów w 2021 roku, w następującej ilości szacunkowej:

- kruszywo drogowe o frakcji: 0/31,5mm w ilości szacunkowej 1650 ton,

- kruszywo drogowe o frakcji: 0/63 mm w ilości szacunkowej 150 ton

 

a) ostateczna ilość kruszywa w poszczególnych frakcjach będzie wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie wyżej określonym, przy stałych cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu niezrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym jak wyżej.

b) dostawy kruszyw będą realizowane sukcesywnie do 31.12.2021 r., zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego. Teren dostawy: drogi gminne i wewnętrzne na terenie miasta i gminy Ćmielów. Zamawiający każdorazowo wskaże miejsce dostawy.

c) dostawy będą realizowane do 48 godzin na każde telefoniczne zamówienie złożone przez Zamawiającego.

d) poszczególne dostawy będą realizowane samochodami o maksymalnej ładowności nieprzekraczającej 20 ton, z uwagi na parametry techniczne dróg gminnych.

e) dostarczony materiał budowlany musi spełniać wszystkie kryteria i wymagania opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

f) w przypadku dostarczenia towaru niespełniającego parametrów opisanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca na koszt własny uprzątnie kruszywo i dostarczy w ciągu 24 godzin towar o właściwych parametrach.

g) zamawiający zastrzega, że dowóz materiału będzie kierowany bezpośrednio na drogi gminne, lub dojazdowe do pól z koniecznością wielokrotnego częściowego rozładunku.

h) odbiór dostaw będzie odbywać się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

i) transport będzie dysponowany wg. potrzeb Zamawiającego bez stałego harmonogramu przewozów.

j) zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w ilości dostarczanych kruszyw oraz prawo do dokonywania ważenia losowo wybranych partii materiału.

 

2.      Termin realizacji zamówienia:  zamówienie należy wykonać w terminie do 31.12.2021r., poszczególne dostawy do 48 godzin od daty telefonicznego zamówienia.

 

3.       Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena ofertowa obejmuje koszt kruszywa, koszt załadunku, transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Ćmielów oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom w czasie realizacji przedmiotu umowy. Cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, paliw, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania dostaw, koszt nakładów, prac i robot nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.

 

4.      Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

5.       Oferty należy złożyć:

a)      w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem -Dostawa kruszywa drogowego, lub

b)        pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

6.      Oferty należy składać w terminie do: 29.03.2021 r., do godz. 12:00.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

7.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

8.      Termin płatności: w terminie 14 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.

 

9.       Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Cielecki – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w.23,

 

10.  Inne informacje:

a)   Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

b) Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu kopii dokumentów tj. deklaracji zgodności, świadectw jakościowych zaoferowanego kruszywa.

c) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania, bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

d) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowane na stronie www.bip.cmielow.pl i na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

e) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą faxu i e-maila (uzupełnienia, wyjaśnienia, poprawa oferty, treść zapytań, zawiadomienia o wyborze lub unieważnieniu). Każda ze stron na wezwanie drugiej potwierdza ich otrzymanie. Dowód transmisji danych oznacza, ze wykonawca otrzymał korespondencję. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

f) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

g) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

h) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

i) Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób, w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

j) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się kwotę wpisaną słownie.

k) Zamawiający może w toku badania oferty i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 

11.       Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

12.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)      Załącznik nr 2 – umowa

c)      Załącznik nr 3 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

 

 

 

Burmistrz Ćmielowa

 /-/ Joanna Suska