Dnia 25 marca 2021 roku /czwartek/ o godzinie 9.00  w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ćmielów na lata 2019 -2021 za rok 2020.

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2021 roku”.

4.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/157/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6.      Zajęcie stanowiska w sprawie dofinansowania realizacji zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

7.      Zajęcie stanowiska w sprawie o udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Ćmielów dla Powiatu Ostrowieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0689T na odcinku od km0+308,77 do 0+594,58” ulicy Opatowskiej w Ćmielowie.

8.      Zaopiniowanie uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie  z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Ćmielów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych  lub znajdujących się na terenie Gminy Ćmielów.

9.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2021r.

10.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr  XXXVI/235/2021 Rady Miejskiej

w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021-2030.

11.  Sprawy różne.

 

 

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych Rady tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.