W dniu 29 marca 2021 roku /poniedziałek/ o godzinie 9.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie. 
                                                     

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ćmielów na lata 2019 -2021 za rok 2020.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2021 roku”.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/157/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8.      Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Ostrowieckiego  w celu realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0689T na odcinku od km 0+ 308,77 do km 0+594,58 (ulicy Opatowskiej w Ćmielowie)”.

9.      Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie  z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Ćmielów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych  lub znajdujących się na terenie Gminy Ćmielów.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2021r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXVI/235/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021-2030.

12.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Transmisja na żywo dostępna na kanale youtube Gminy Ćmielów po rozpoczęciu sesji.