<>

Ćmielów, dn. 26.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.4.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

Zaprasza do złożenia oferty na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w gminie Ćmielów. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi grubości 5cm na przewidywanej powierzchni 400m2. Zadanie obejmuje: wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę, ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń, zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w pełni przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu stałej ceny jednostkowej Wykonawcy.

Sposób wykonania zamówienia:

a) roboty należy wykonać zgodnie ze: specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, niniejszym zapytaniem ofertowym, normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. i ruchu drogowego z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami sztuki budowlanej

b) Wykonawca odpowiednio oznakuje i zabezpieczy roboty prowadzone w pasach dróg.

2. Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 15.12.2021r. Terminy realizacji poszczególnych zleceń do 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia robót.

3. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa zostanie wyliczona w oparciu o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena jednostkowa określona w ofercie wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom w czasie realizacji przedmiotu umowy. W cenie ofertowej mieści się całkowity koszt wykonania zadania wynikający ze specyfikacji technicznej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, tj.:

- koszty organizacji zaplecza i terenów remontów wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. i przepisów ruchu drogowego,

- koszty segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu gruzu pochodzącego z demontażu, segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów i opłat za czas ich składowania,

- koszty wykonania obmiarów i sporządzenia zestawienia ilości wykonanych robót,

- koszty odpowiedniego zabezpieczenia placów remontu i odpowiedniego oznakowania robót,

- inne koszty konieczne i niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: 100% cena

5. Oferty należy złożyć:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, lub

pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

6. Oferty należy składać w terminie do: 07.04.2021 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

7. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

8. Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Cielecki – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w.23.

10. Inne informacje:

a) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- kopię uprawnień kierownika robót. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla przedmiotu zamówienia.

- kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres, co najmniej od daty zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji zamówienia Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały okres. W przypadku opłacania polisy w ratach, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis.

b) zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

c) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

12. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – umowa

Załącznik nr 3 – specyfikacje techniczne

Załącznik nr 4 – przedmiar robót

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska