Ćmielów, dn.06.04.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.5.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

Zaprasza do złożenia oferty na: Rozbiórka mostu w m. Stoki Małe

 

CPV: 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

 

1.      Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka mostu zlokalizowanego w km 0+195 drogi gminnej nr 318005T w miejscowości Stoki Małe.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w zapytaniu ofertowym. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zapytanie ofertowe oraz decyzje i uzgodnienia ) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze zapytaniem ofertowym, placem przyszłej rozbiórki  (zalecane), dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót tak aby złożona oferta dotyczyła wszystkich możliwych robót w sposób gwarantujący  prawidłowe, kompletne  i terminowe wykonanie zamówienia.

4. Sposób wykonania zamówienia określają: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, wzór umowy i zapytanie ofertowe.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami i postanowieniami oraz zgodnie z zapytaniem ofertowym, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;

2) wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy;

3) protokolarne przejęcie terenu rozbiórki i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja umowy. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje. Winien on w chwili ukończenia umowy, przywrócić je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia.

4) Wykonawca dokona odbudowy zniszczonych podczas wykonywania robót  dróg, placów, terenu do stanu sprzed wejścia na rozbiórkę z zachowaniem technologii odtwarzanej, chyba, że inne dokumenty (warunki realizacji, decyzje, dokumentacja techniczna lub treść niniejszego zapytania ) stanowią inaczej.

5) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego,

6) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą jak i kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom przy realizacji przedmiotu umowy.

7) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy i na innych nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z umowy. Wykonawca, na swoją odpowiedzialność i koszt winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę budowlaną oraz panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości przed nadmiernym obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytułu takich roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości.

8) Zamawiający ma prawo żądać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie kopii mapy zasadniczej (w ilości 3 egz.) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego

9) utrzymywanie w czystości zaplecza rozbiórki, dróg publicznych itp. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją i innymi służbami publicznymi. W przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe obowiązki innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

10) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy, a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie realizacji umowy.

11) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie rozbiórki i na terenie przyległym do terenu rozbiórki, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

12) wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel Wykonawcy. Dziennik budowy będzie każdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostępny do konsultacji dla Zamawiającego i innych osób uprawnionych na mocy polskiego prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby można było na podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót.

13) wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

14) po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren rozbiórki  i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót.

15) w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć  Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy. Nie dostarczenie powyższego oświadczenia w w/w terminie skutkować będzie zwłoką w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

7. Sposób wykonania zamówienia określają: dokumentacja techniczną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, wzór umowy i niniejsze zapytanie ofertowe.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: : zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie wykonania zamówienia do: 31 maja 2021 roku,  tj. w ciągu 10 kolejno następujących po sobie dni uzgodnionych z Zamawiającym.

 

3.       Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT) w tym: cena netto, kwota podatku od towarów i usług (VAT). Cena  podana przez wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wartości należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. W cenie ofertowej wykonawca winien zawrzeć wszelkie koszty nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: koszty zabezpieczenia placu rozbiórki, koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej; koszty doprowadzenia nawierzchni terenu po zakończeniu budowy do stanu pierwotnego;  koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w skutek prowadzenia robót, koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz inne koszty niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

4.      Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

5.       Oferty należy złożyć:

a)      w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Rozbiórka mostu w m. Stoki Małe, lub

b)      pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

6.      Oferty należy składać w terminie do: 16.04.2021 r., do godz. 12:00.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

7.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych osoby przewidzianej na stanowisko kierownika budowy (robót).

 

8.      Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

 

9.      Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Cielecki – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w.23,

 

10.  Inne informacje:

10.1.Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedną osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi do objęcia funkcji kierownika budowy (robót). Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 234) oraz w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831). Zamawiający dopuszcza odpowiadające  im uprawnienia   budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 234) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 poz. 220). Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów pod warunkiem, że będą uprawniały do kierowania robotami budowlanymi związanymi z danym obiektem budowlanym będącym przedmiotem zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże kierownika budowy (robót) oraz dołączy do oferty kopię uprawnień zawodowych ww. osoby.

10.2. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu kosztorys wykonania umowy wykonany metodą uproszczoną zgodnie i na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

10.3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

10.4. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

10.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie postępowania bez konieczności wyłonienia wykonawcy.

10.6. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

10.7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się kwotę wpisaną słownie. 

10.8. Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych jak we wzorze umowy i/lub poniżej, w następujących przypadkach:

a) zmiany, mające wpływ na realizację umowy,

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania  robót,

c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

d) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

10.9.   W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 10.8, termin robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 

 

11.       Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

12.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)      Załącznik nr 2 – wzór umowy

c)      Załącznik nr 3 – dokumentacja techniczna (projekty, przedmiar robót, specyfikacje techniczne)

 

 

 

 

 

Burmistrz Ćmielowa

 

Joanna Suska