Ćmielów, dn. 08.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.6.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

Zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego/specjalistę w zakresie inżynierii hydrotechnicznej

CPV: 71319000-7 Usługi biegłych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego/ specjalistę w zakresie inżynierii hydrotechnicznej w sprawie stwierdzenia czy doszło do zmiany stanu wody na gruncie na działkach o nr. 2292/1, 2292/2, 2291, 2290, 2289, 2288, 2287, 2286, 2314/2 w m. Ćmielów gmina Ćmielów w wyniku działania właściciela działki o nr. 1024/5 w m. Brzóstowa.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) opis istniejącego stanu wody na gruncie oraz analizę naturalnych warunków hydrogeologicznych w obrębie działek o nr. ew. 2292/1, 2292/2, 2291, 2290, 2289, 2288, 2287, 2286, 2314/2 w m. Ćmielów gmina Ćmielów w wyniku działania właściciela działki o nr. 1024/5 w m. Brzóstowa na podstawie dostępnych materiałów kartograficznych i danych literaturowych oraz na podstawie weryfikacji stanu w terenie;

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej obecnej sytuacji na gruncie,

c) stwierdzenie czy na działkach o nr ew. 2292/1, 2292/2, 2291, 2290, 2289, 2288, 2287, 2286, 2314/2 doszło do zmian stanu wody na gruncie w wyniku szkodliwego działania właściciela działki o nr. ew. 1024/5 w odniesieniu do stanu pierwotnego na podstawie badań terenowych oraz w oparciu o wywiad osób powiązanych ze sprawą;

d) ustalenie czy przyczyna szkodliwych zmian na działkach o nr ew. 2292/1, 2292/2, 2291, 2290, 2289, 2288, 2287, 2286, 2314/2 była zmiana stosunków wodnych na działce o nr ew. 1024/5;

e) dokonanie analizy dokumentacji przebiegu postępowania;

f) w przypadku stwierdzenia zmian stosunków wodnych powodujących szkody na działkach nr ew. 2292/1, 2292/2, 2291, 2290, 2289, 2288, 2287, 2286, 2314/2 wskazanie konkretnego rozwiązania, łącznie ze wskazaniem urządzeń zapobiegającym szkodom;

g) opracowanie wniosków i zaleceń koniecznych do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania, o którym mowa w art. 234 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

2. Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 31.05.2021r..

3. Kryterium oceny ofert: 100% cena

4. Oferty należy złożyć:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego/specjalistę w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, lub

pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

5. Oferty należy składać w terminie do: 15.04.2021 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

6. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.

7. Termin płatności: do 14 dni.

8. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Ciszewski – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 wew. 14.

9. Inne informacje:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego opinię, o której mowa powyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w ogólnodostępnym programie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany lub odwołania niniejszego zapytania, zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

10. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

11. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska