W dniu 28 kwietnia 2021 roku /środa/ o godzinie 9.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek obrad :

1.       Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach:  24 lutego 2021r., 29 marca 2021r. i  13 kwietnia 2021r.

5.       Sprawozdanie Burmistrz Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Ćmielów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

7.       Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w miejscowości Czarna Glina, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13 o pow. 0,7300 ha.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2721 o pow. 0,0998 ha.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2722 o pow. 0,0995 ha.

11.   Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przywrócenia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ćmielowie Radnym Piotrowi Małkowi i Jackowi Bryle.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię ws. Przeprowadzenia Referendum Ludowego.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań przez Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie w odniesieniu do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. nakierowanych na realizację zadania remont starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 bez konieczności angażowania środków finansowych z budżetu Gminy Ćmielów.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2021 rok.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/235/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021 – 2030.

18.   Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach.

19.   Wolne wnioski.

20.   Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

 

INFORMACJA
W związku z liczbą zachorowań na COVID-19 i z ciągle nieustabilizowaną sytuacją epidemiologiczną oraz wymogami Głównej Inspekcji Sanitarnej koniecznym jest ograniczenie liczby biorących udział w obradach do niezbędnego minimum podyktowanego ograniczeniami lokalowymi.

Zachęcamy Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo – serwis YouTube, kanał użytkownika Gmina Ćmielów.