Ćmielów, dn. 29.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.7.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

Zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego/specjalistę w zakresie inżynierii hydrotechnicznej

CPV: 71319000-7 Usługi biegłych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego/ specjalistę w zakresie inżynierii hydrotechnicznej w sprawie stwierdzenia czy doszło do zmiany stanu wody na gruncie na działce o nr ew. 889 w m. Brzóstowa, gmina Ćmielów w wyniku działania właścicieli działek o nr ew. 871/2, 871/3, 871/4 i 872 w m. Brzóstowa, gmina Ćmielów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) opis istniejącego stanu wody na gruncie oraz analizę naturalnych warunków hydrogeologicznych w obrębie działki o nr ew. 889 w m. Brzóstowa gmina Ćmielów w wyniku działania właścicieli działek o nr ew. 871/2, 871/3, 871/4, 872 w m. Brzóstowa na podstawie dostępnych materiałów kartograficznych i danych literaturowych oraz na podstawie weryfikacji stanu w terenie;

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej obecnej sytuacji na gruncie,

c) stwierdzenie czy na działce o nr ew. 889 doszło do zmian stanu wody na gruncie w wyniku szkodliwego działania właścicieli działek o nr ew. 871/2, 871/3, 871/4, 872 w odniesieniu do stanu pierwotnego na podstawie badań terenowych oraz w oparciu o wywiad osób powiązanych ze sprawą;

d) ustalenie czy przyczyną szkodliwych zmian na działce o nr ew. 889 była zmiana stosunków wodnych na działce o nr ew. 871/2, 871/3, 871/4 i 872;

e) dokonanie analizy dokumentacji przebiegu postępowania;

f) w przypadku stwierdzenia zmian stosunków wodnych powodujących szkody na działce nr ew. 889 wskazanie konkretnego rozwiązania, łącznie ze wskazaniem urządzeń zapobiegającym szkodom;

g) opracowanie wniosków i zaleceń koniecznych do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania, o którym mowa w art. 234 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

2. Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 25.06.2021r..

3. Kryterium oceny ofert: 100% cena

4. Oferty należy złożyć:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego/specjalistę w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, lub

pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

5. Oferty należy składać w terminie do: 06.05.2021 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

6. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.

7. Termin płatności: do 14 dni.

8. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Ciszewski – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 1, tel./fax. /15/ 8612018 wew. 14.

9. Inne informacje:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego opinię, o której mowa powyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w ogólnodostępnym programie.

W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo udziału stron postępowania w czynnościach biegłego, zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany lub odwołania niniejszego zapytania, zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

10. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

11. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska