Ćmielów dn.  04 maja  2021r.

 

                                                                    BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                           OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE:

                             Kierownik Referatu  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  Środowiska                              

                                                          W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                                   ul. Ostrowiecka 40   

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika referatu  gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

4.       Wykształcenie:                                                                                                   1) wyższe

5.       Wymagany staż pracy:  4 lata w   jednostkach samorządowych                                                                                                                                 

6.       Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku a  w szczególności ustaw: 

1)      Ustawy o planowaniu przestrzennym,

2)      Ustawa o  gospodarce gruntami,

3)      Ustawy  ochronie środowiska,

4)      Ustawy gospodarce odpadami,

5)      Ustawy o finansach publicznych.

7.       Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  i dostępu do informacji publicznej.

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Umowa o pracę

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko kierownicze, decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

b.       Posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku objętym naborem

c.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

d.       Dyspozycyjność,

e.       Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

f.        Odporność na stres

g.       Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1.       Koordynacja i nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez  referat.

2.          kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy poprzez:

a)       sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

b)      sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

c)       wydawanie wypisów oraz wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

d)      w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określanie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy w drodze decyzji               o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:

- lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji o lokalizacji celu publicznego,

- sposób zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla innych inwestycji w drodze decyzji o warunkach zabudowy,

                      e)   udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń o ustaleniach miejscowego planu

                             zagospodarowania przestrzennego,

a)       przyjmowanie wniosków do zmiany zagospodarowania przestrzennego,

b)      wydawanie opinii w zakresie udzielania koncesji na wydobycie kopalin oraz  na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin,

c)       przeprowadzanie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót planistycznych,

3.       gospodarka nieruchomościami:

a)       przeprowadzanie procedury związanej ze sprzedażą nieruchomości komunalnych             w drodze przetargu oraz bezprzetargowo, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych,

b)      wydawanie decyzji dotyczących oddawania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

c)       przeprowadzanie procedur administracyjnych związanych z przekazaniem nieruchomości w użyczenie, użytkowanie, zmianę,

d)      wydawanie decyzji dotyczących przekazania nieruchomości stanowiących własność gminy w użytkowanie wieczyste

e)      nabywanie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy do realizacji zadań własnych gminy,

f)        komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz gminy z mocy prawa oraz na wniosek wraz z regulacją stanu prawnego nieruchomości,

g)       przeprowadzenie procedur związanych z wydzierżawieniem nieruchomości komunalnych,

h)      przeprowadzanie procedury związanej z realizacja prawa pierwokupu przysługującego gminie w przypadku sprzedaży nieruchomości określonych szczegółowo w ustawie o gospodarce nieruchomościami,

i)        oddawanie w użyczenie nieruchomości na rzecz stowarzyszeń i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy,

j)        przygotowywanie procedury zmierzającej do wyceny nieruchomości nieodpłatnie przekazanych na majątek gminy do celów ewidencji księgowej,

k)       prowadzenie i aktualizacja rejestru mienia stanowiącego własność gminy,

l)        przygotowanie rocznej informacji o stanie mienia gminnego z zakresu: ewidencji gruntów, budynków i lokali dla stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy,

m)    występowanie do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w sprawie odłączenia i założenia KW dla nieruchomości, które przeszły na własność gminy zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

4.       system informacji przestrzennej w gminie:

a)       zarządzanie dostępem do systemu (dodawanie, edytowanie, usuwanie użytkowników oraz nadawanie im uprawnień),

b)      dodawanie dodatkowych pól submodułów SPEKTRUM,

c)       zgłaszanie usterek oraz wad dostarczonego oprogramowania i współpraca z administratorami globalnymi,

d)      konfiguracja geoportalu – zarządzanie oraz publikacja warstw tematycznych,

e)      prowadzenie w Systemie Informacji Przestrzennej następujących modułów:

- moduł: tereny inwestycyjne,

-moduł: decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z rejestrami,

- moduł: plany zagospodarowania przestrzennego,

- moduł: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,

- moduł: zasób nieruchomości.

5.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się   nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

6.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą:    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. z 2019r. poz. 1781  z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres :  Urząd Miasta  i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem :

Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do   14 maja 2021r.. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

                                                                                              

                                                                                                           

 

                                                                                                       

                                                                                                       Burmistrz Ćmielowa

                                                                                                         (-) Joanna Suska