Ćmielów dn.  17 maja  2021r.

 

                                                                    BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                    OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

                                                       Podinspektor ds. rozwoju lokalnego

                                                          W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                                   ul. Ostrowiecka 40   

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: Podinspektora ds. rozwoju lokalnego.

4.       Wykształcenie:                                                                                                                                                                1) wyższe

5.       Wymagany staż pracy:  4 lata                                                                                                                                 

6.       Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku a  w szczególności ustaw: 

1)      ustawy o samorządzie gminnym,

2)      ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

3)      ustawy o finansach publicznych,

4)      ustawy o funduszach inwestycyjnych

5)      ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  

7.       Znajomość  zasad funkcjonowania programów w zakresie pozyskiwania  środków unijnych w okresie programowania 2021 – 2027 , znajomość  przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  i dostępu  do informacji publicznej.

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Umowa o pracę

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko urzędnicze,  decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

b.       Posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku objętym naborem

c.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

d.       Dyspozycyjność,

e.       Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

f.        Odporność na stres

g.       Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1.       Opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania planów rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Ćmielów,

2.       Wyszukiwanie możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej oraz innych zadań na realizację zadań gminy,

3.       Przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej,

4.       Opracowywanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych na zadania gminy,

5.       Monitorowanie i ocena realizowanych projektów związanych z rozwojem lokalnym oraz prowadzenie bazy danych o tych projektach,

6.       Opracowywanie i przedstawianie modyfikacji planu rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju gminy i planów inwestycyjnych w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych,

7.       Uczestnictwo w szkoleniach, naradach w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zarówno dla administracji publicznej jak i przedsiębiorców,

8.       Informowanie mieszkańców, firm oraz gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskiwania środków na zadania realizowane w ramach ich działania,

9.       Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

10.   Prowadzenie obsługi informatycznej systemu zbierania, przetwarzania i elektronicznego przekazywania danych związanych z zajmowanym stanowiskiem,

11.   Współpraca  międzygminna, regionalna i międzynarodowa.

12.   Koordynacja i wdrażanie inicjatyw oraz działań wpływających na rozwój gospodarczy gminy,

13.   Współpraca ze stanowiskiem ds. promocji , organizacjami pozarządowymi  w celu opracowywania publikacji i popularyzacji wydawnictw i materiałów dotyczących gminy ( informatory, broszury, foldery itp.)

14.   Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych .

5.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się   nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

6.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą:   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. z 2019r. poz. 1781  z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres :   Urząd Miasta  i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem :

Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. rozwoju lokalnego

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do   28  maja 2021r.. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie   nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

                                                                                        

                                                                                                        

 

                                                                                                       

                                                                                                      

                                    

                                                                                                                             Burmistrz Ćmielowa

                                                                                                                               (-) Joanna Suska