Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni jurajskich "Ruda Kościelna", jej przerabianiu, zwałowaniu mas ziemno-skalnych oraz magazynowaniu kruszyw, wraz z zakładami przeróbczymi w m. Ruda Kościelna i Stoki Stare gm. Ćmielów.