Ćmielów, dn. 25.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.9.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

Zaprasza do złożenia oferty na: Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki mostu w m. Stoki Małe

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż złomu w ilości ok. 14900 kg w skład którego wchodzą:

- dźwigary INP550L=14m w ilości 4 szt.

- dźwigary INP450L=6m w ilości 7 szt.

- poprzecznice stalowe wraz z innymi drobnymi materiałami w ilości 24 szt.

Załadunek i transport na koszt Kupującego.

Lokalizacja złomu: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów

2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

3. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

3.1 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Kupujący z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

3.2 Kupujący zobowiązany jest do podania całkowitej ceny za jeden kilogram złomu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

3.3 Cena ofertowa jest stała i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: 100% cena

5. Oferty należy złożyć:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki mostu w m. Stoki Małe, lub

pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

6. Oferty należy składać w terminie do: 08.07.2021 r., do godz. 12:00.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

7. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

8. Podstawą wydania złomu jest dokonanie płatności przez Kupującego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego.

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Alicja Sadłowska - Moskalewicz – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w.23,

10. Inne informacje:

a) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

b) Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

c) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania, bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

d) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowane na stronie www.bip.cmielow.pl.

e) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą faxu i e-maila (uzupełnienia, wyjaśnienia, poprawa oferty, treść zapytań, zawiadomienia o wyborze lub unieważnieniu). Każda ze stron na wezwanie drugiej potwierdza ich otrzymanie. Dowód transmisji danych oznacza, ze wykonawca otrzymał korespondencję. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

f) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

g) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert o najniższej takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.

h) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

i) Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób, w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

j) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się kwotę wpisaną słownie.

k) Zamawiający może w toku badania oferty i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

11. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

12. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska