Post. Nr 1/2021                                                                                  Ćmielów dn.25.06. 2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Remont i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego
w Ćmielowie”

Zamawiający Nabywca: Gmina Ćmielów Płatnik: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie”

zaprasza do złożenia oferty cenowej w zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na remont i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie

i w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:

Nabywca: Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, tel. /15/ 8612018 e-mail urzad@cmielow.plNIP: 661-21-64-776, REGON: 830409910,www.bip.cmielow.plgodziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30

Płatnik: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie, ul. Długa 164, 27-440 Ćmielów www.sp1cmielow.plgodziny pracy szkoły: poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 15.00, e-mail: sp1cmielow@op.pl

II. Podstawa prowadzenia postępowania

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019, poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust.1 ustawy.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nabywcy i Płatnika

- na stronie internetowej www.bip.cmielow.pl,www.sp1cmielow.pl

III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest remont i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie

CPV 45000000-7 Roboty budowlane, CPV 45442110-1 Malowanie budynków, CPV 45431000-7 Kładzenie płytek, CPV 45421100-5Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów, CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji, CPV 39141000-2 -meble i wyposażenie kuchni

W zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie:1) wymiana drzwi wewnętrznych; 2) montaż okien przesuwnych do wydawania posiłków; 3)wymiana części posadzki; 4) licowanie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,00m; 5) malowanie ścian i sufitów 6) wymiana okapów kuchennych; 7)dostawa i montaż urządzeń w kuchni; 8) dostawa wyposażenia uzupełniającego w kuchni,

Szczegółowy zakres i ilość robót/dostaw podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych, ani wariantowych. Jakość dostarczonych materiałów, urządzeń, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wyposażenie, jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz:

posiadać deklarację CE;

być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;

posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Wyposażenie, jeżeli nie stanowi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, musi spełniać wymagania, o których mowa w ppkt. pkt b–d.

2. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w zapytaniu ofertowym. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zapytanie ofertowe) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do zapytania ofertowego opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń, oznaczeń, o których mowa w art. 99 ust. 3 oraz art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”

4. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze zapytaniem ofertowym, placem robót (zalecane), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót tak aby złożona oferta dotyczyła wszystkich możliwych robót w sposób gwarantujący prawidłowe, kompletne i terminowe wykonanie zamówienia.

5. Sposób wykonania zamówienia określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, wzór umowy i zapytanie ofertowe.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami i postanowieniami oraz zgodnie ze zapytaniem ofertowym, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;

2) wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy;

3) protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja umowy. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje. Winien on w chwili ukończenia umowy, przywrócić je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia.

4) Wykonawca dokona odbudowy zniszczonych podczas wykonywania robót obiektów, budynków już wykonanych robót do stanu sprzed wejścia na roboty z zachowaniem technologii odtwarzanej,

5) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego,

6) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy i na innych nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z umowy. Wykonawca, na swoją odpowiedzialność i koszt winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę budowlaną oraz panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości przed nadmiernym obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytułu takich roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości.

7) utrzymywanie w czystości zaplecza i placu robót itp. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją i innymi służbami publicznymi. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe obowiązki innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

8) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy, a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie realizacji umowy.

9) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie robót i na terenie przyległym do terenu robót, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim na placu budowy/remontu i na terenie przyległym do placu budowy/remontu w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

10) wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

11) po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót.

12) wykonawca wykona niezbędne pomiary elektryczne i inne określone w specyfikacji technicznej

7. Sposób wykonania zamówienia określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, wzór umowy i niniejsze zapytanie ofertowe, zgodnie z ustaleniami z Zmawiającym oraz.

8.Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca udzieli Zamawiającemu:

rękojmi za wady na wykonane roboty i zamontowane urządzenia oraz użyte materiały na okres:

- minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego

Rękojmia udzielona przez wykonawcę będzie niezależna od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi jest niezależna od tego czy ponosi winę za wadę.

b) gwarancji jakości za wykonane roboty budowlane, zamontowane urządzenia, użyte materiały oraz dostarczone wyposażenie na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego

Gwarancja jakości udzielona przez wykonawcę będzie niezależna od gwarancji udzielonych przez innych gwarantów (producentów, dostawców, autoryzowanych przedstawicieli itp.). Realizacja czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowana niezwłocznie na żądanie zamawiającego niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Koszty związane z naprawami, przeglądami, wymianą w okresie gwarancji ponosić będzie Wykonawca.

9. Realizacja czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowana niezwłocznie na żądanie zamawiającego niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Koszty związane z naprawami, przeglądami, przeglądami serwisowymi, wymianą w okresie gwarancji ponosić będzie Wykonawca.

IV. Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy wykonać do 30/09/2021r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Przygotowanie oferty:

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 05 lipca 2021roku do godz. 12:00– sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie, ul. Długa 164, 27-440 Ćmielów lub listownie na adres j.w. lub elektronicznie na adres e-mail: sp1cmielow@op.pl (skan podpisanej oferty)

Na kopercie lub w nagłówku e-maila należy wpisać oferta na remont i wyposażenie stołówki w SP1
w Ćmielowie

2.Liczy się godzina wpływu do tut. urzędu lub wpływu na serwer.

3.Oferty złożone po terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT) w tym: cena netto, kwota podatku od towarów i usług (VAT).

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto - 100%.

Cena podana przez wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wartości należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. W cenie ofertowej wykonawca winien zawrzeć wszelkie koszty nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: koszty zabezpieczenia placu budowy, koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej; koszty doprowadzenia nawierzchni terenu po zakończeniu remontu do stanu pierwotnego; koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w skutek prowadzenia robót, oraz inne koszty niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania: zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

- co najmniej jedną osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi do objęcia funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- co najmniej jedną osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi do objęcia funkcji kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych.

Ww. osoby muszą posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w/w specjalnościach wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220.

Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika robót przez jedną osobę posiadującą ww. uprawnienia.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże kierownika/kierowników robót.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię uprawnień budowlanych kierownika/kierownikówrobót.

IX. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować jednym kryterium tj. cena ofertowa brutto – 100%.

2. Cena określona w ofercie wykonawcy będzie rozumiana, jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, tak aby obejmowała wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, koszty dostawy i montażu urządzeń, nasadzeń oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.

3.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wymagania oraz przedstawi ofertę o najniższej cenie brutto.

4.W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.

5.Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienia postępowania.

6.Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli:

zostanie złożona po terminie składania ofert,

jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym kierownika robót/kierowników robót

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Martyna Duda Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Tomasz Neyman – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 15, tel./fax. /15/ 8612018 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Izabela Praga –Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie, ul. Długa 164,
27-440 Ćmielów tel./fax. /15/
8616020

Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując zapytania na adres szkoły. Treść zapytań oraz wyjaśnień Zamawiającego publikowana jest stronie, gdzie opublikowano zapytanie ofertowe.

XI. Istotne warunki zamówienia

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

4. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie postępowania bez konieczności wyłonienia wykonawcy.

6. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się kwotę wpisaną słownie.

8. Zamawiający może w toku badania oferty i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

9. Decyzja o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną

XII. Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych jak we wzorze umowy i/lub poniżej, w następujących przypadkach:

zmiany, mające wpływ na realizację umowy,

działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

XIII. Wybór oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie Nabywcy i Płatnika

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie dodatkowo poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

Informacja o wyniku postępowania upubliczniasię w taki sposób jak zostałoupublicznione zapytanie ofertowe. Z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół.

XIV. Pozostałe informacje

1.Zamawiajaćy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą e-maila. Każda ze stron na wezwanie drugiej potwierdza otrzymanie informacji. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

4. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu następujące dokumenty:

- uzupełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. Kosztorys posłuży zamawiającemu do: rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji jeżeli wystąpią okoliczności wykonania robót zamiennych, lub wystąpi konieczność zaniechania części robót oraz kontroli wynagrodzenia dla podwykonawców,

- kopię uprawnień budowlanych potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych osób wskazanych na kierowników robót,

- opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres, co najmniej od daty zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji zamówienia Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały okres. W przypadku opłacania polisy w ratach, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis.

5. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych oraz na stronie sp1cmielow.pl w dziale komunikaty.

XV. Załączniki:

a) Formularz ofertowy zał. nr 1;

b) Wzór umowy zał. nr 2;

c) Dokumentacja techniczna (przedmiar robót, specyfikacje techniczne, kosztorys ofertowy)- zał. nr 3

W/w załączniki dostępne są na stronach internetowych, na których opublikowano niniejsze ogłoszenie oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie