Uchwała Nr 66/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego  i objaśnieniami.