W dniu 28 lipca 2021 roku /środa/ o godzinie 9-tej  w sali widowiskowej Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie  odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

                                                       

Proponowany porządek obrad :

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 18 czerwca 2021 r.

5.      Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ćmielów.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/170/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXXVI/ 226/ 2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia  28  stycznia 2021 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego” w zakresie linii  przebiegających przez Gminę Ćmielów.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10.06. 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/310/2018 oraz zapisów Studium Uwarunkowań MPZP.

13.  Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Ćmielów za 2020 rok”:

a)      debata nad „Raportem o stanie Gminy Ćmielów za 2020 rok”,

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2020 rok.

15.  Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2020 rok:
a)   przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

b)   przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Ćmielów za 2020 rok,

c)   przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ćmielów za 2020 rok,

d)   dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Ćmielów za 2020 rok,

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach,

f)    przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ćmielowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ćmielowa za 2020 rok,

g)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ćmielowie,

h)    przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2020 rok.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2021r.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/235/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021 – 2030.

20.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach.

21.  Wolne wnioski.

22.  Sprawy różne.

23.  Zamknięcie obrad Sesji.