Ćmielów, dn. 13.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.11.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

Zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2022-2025 oraz Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków (dalej jako GEZ),

Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2022-2025 (dalej jako Program),

Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów (dalej jako Plan)

Wykonawca zobowiązany jest do :

  1. przeprowadzenia weryfikacji zabytków na termie Miasta i Gminy Ćmielów oraz analizy kart adresowych zabytków objętych wojewódzką ewidencją zabytków celem wykonania aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków,

  2. wykonanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2022-2025

  3. wykonania Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021r., poz. 954) w oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granice niezgodnie z prawem ( Dz. U. z 2021 r., poz. 56); wskazaniami zawartymi w poradniku metodycznym dla opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami wydanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004r., Nr 212, poz. 2153 ze późn. zm.)

innymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:

  • sporządzenia stosownego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem dla Rady Miejskiej w Ćmielowie, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2022-2025;

  • uzgodnienia treści Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz uzyskania pozytywnej pisemnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

  • przedstawienia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2022-2025 Radzie Miejskiej w Ćmielowie na posiedzeniach komisji rady oraz na sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie;

  • pozytywnego uzgodnienia Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach oraz właściwym terenowo organem obrony cywilnej na obszarze powiatu;

  • przeprowadzenie procesu opiniowania Programu zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Po stronie Wykonawcy ciążą wszelkie uzgodnienia przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych danych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego, w celu monitorowania postępu prac, odpowiedniego przepływu informacji, zapewniając terminową realizację zamówienia. W tym celu poza wyznaczonymi terminami spotkań oraz konsultacji należy raz w miesiącu drogą e-mailową przedstawić zakres prowadzonych prac oraz stopień ich zaawansowania.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez odrębnych świadczeń Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do opracowań będących przedmiotem zamówienia na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1062). W szczególności Zamawiający uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania, powielania, udostępniania innym osobom, wprowadzania do pamięci komputera, rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu oraz publicznego prezentowania dzieła. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w art. 2 ww. ustawy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego poprawek, uzupełnień, skrótów i wszelkich innych zmian w treści dokumentacji, jakie Zamawiający uzna za stosowne oraz na rozporządzanie i korzystanie z tak zmienionej przez Zamawiającego dokumentacji. Wykonawca wraz z dokumentacją przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie autorów, wyrażające zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego poprawek, uzupełnień, skrótów i wszelkich innych zmian w treści dokumentacji oraz na rozporządzenie i korzystanie z tak zmienionej dokumentacji.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. uwzględnienie wszelkich poprawek do Planu/Programu zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez instytucje i organy opiniujące,

  2. przedłożenia zamawiającemu po 4 egz. Planu i Programu w wersji papierowej, 4 egz. w wersji elektronicznej oraz zaktualizowanej gminnej ewidencji zabytków w ilości 4 egz. w formie papierowej i elektronicznej kart zabytków.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.03.2022 r.

3. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Kryterium oceny ofert: : 100% cena

5. Oferty należy złożyć:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2022-2025 oraz Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów , lub

pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

6. Oferty należy składać w terminie do: 23.08.2021 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

7. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy dołączyć kopię referencji lub poświadczeń potwierdzających należyte wykonanie programów opieki nad zabytkami wskazanych w formularzu ofertowym.

8. Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Anna Brudkowska (Program. GEZ), Iwona Tarnowska (Plan) – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, tel./fax. /15/ 8612018

10. Inne informacje:

  1. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  7. Współpraca oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji przedmiotu umowy.

  8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

  9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

  10. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, dokonywać oczywistych poprawek omyłek rachunkowych i/lub pisarskich.

11. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

12. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska