Ćmielów, dn.13.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.14.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

Zaprasza do złożenia oferty na: Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzóstowa i Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Trębanów

CPV 453161110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Przedmiot zamówienia:

1.1.Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w m. Brzóstowa i Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Trębanów.

Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzóstowa

1.Przedmiot zamówienia obejmuje budowę linii elektroenergetycznej podziemnej nN oświetlenia drogowego w m. Brzóstowa, gmina Ćmielów. Przedmiotowe oświetlenie stanowi uzupełnienie brakujących odcinków istniejącego oświetlenia.

2. Zakres obejmuje budowę linii elektroenergetycznej podziemnej nN oświetlenia drogowego – budowa wydzielonego odcinka oświetlenia drogowego z kablem YAKXS 4x35 mm2 o długości 175(225)m, zabudowa dwóch stanowisk słupowych oraz zawieszenie dwóch opraw oświetlenia drogowego.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona geodezyjne wyznaczenie robót.

4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

5.Wykonawca przywróci nawierzchnie do stanu poprzedniego.

6.Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Zadanie nr 2: Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Trębanów

1.Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej nN w zakresie dowieszenia przewodów i opraw oświetlenia drogowego na istniejących obiektach budowlanych t.j. słupach elektroenergetycznych w m. Trębanów, gmina Ćmielów.

2. Zakres obejmuje dowieszenie przewodów AsXSn 2x35 mm2 o łącznej długości 400(430)m oraz sześciu opraw oświetlenia drogowego na istniejących słupach elektroenergetycznych i zabudowę szafki oświetlenia drogowego z układem pomiarowo-rozliczeniowym SO.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona geodezyjne wyznaczenie robót.

4.Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

5.Wykonawca przywróci nawierzchnie do stanu poprzedniego.

6.Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

1.2.Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

1.3.Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w zapytaniu ofertowym. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zapytanie ofertowe oraz decyzje i uzgodnienia ) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.4. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze zapytaniem ofertowym, placem przyszłych budów (zalecane), dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót tak aby złożona oferta dotyczyła wszystkich możliwych robót w sposób gwarantujący prawidłowe, kompletne i terminowe wykonanie zamówienia.

1.5. Sposób wykonania zamówienia określają: projekt budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, wzór umowy i zapytanie ofertowe.

1.6.Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. co najmniej jedną osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi do objęcia funkcji kierownika budowy. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333). Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220). Osoby wskazane przez wykonawcę w wykazie osób muszą posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów pod warunkiem, że będą uprawniały do kierowania robotami budowlanymi związanymi z danym obiektem budowlanym będącym przedmiotem zamówienia.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże kierownika budowy oraz dołączy do oferty kopię uprawnień zawodowych ww. osoby.

2. Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do: 30.11.2021r.

3. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT) w tym: cena netto, kwota podatku od towarów i usług (VAT).

Cena podana przez wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wartości należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. W cenie ofertowej wykonawca winien zawrzeć wszelkie koszty nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: koszty zabezpieczenia placu budowy, koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej; koszty doprowadzenia nawierzchni terenu po zakończeniu budowy do stanu pierwotnego; koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w skutek prowadzenia robót, (koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej); koszty organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. i przepisów ruchu drogowego; koszty segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu ziemi i gruzu budowlanego, wywozu oraz opłat za czas ich składowania, koszty przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, koszty dopuszczenia do prac z PGE oraz koszty uzgodnień i zajęcia pasa drogowego oraz koszty sporządzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu i uzgodnienia zajęcia pasa drogowego z zarządcą drogi, koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej: tyczenie, bieżąca obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza w trzech egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą oraz przekazać ją Zamawiającemu wraz z potwierdzonym zgłoszeniem złożenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego. Wykonawca w terminie do 2 miesięcy od daty odbioru przekaże Zamawiającemu mapę inwentaryzacji przyjętą do zasobu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Brak inwentaryzacji w powyższym terminie skutkować będzie zleceniem opracowania mapy przez Zamawiającego, a kosztami jej wykonania zostanie obciążony Wykonawca; koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych, koszty zabezpieczenia i ubezpieczenia placu budowy i odpowiedniego oznakowania, koszty uzgodnień i zawiadomień gestorów obiektów i infrastruktury wynikającej z wydanych warunków technicznych oraz inne koszty konieczne i niezbędne do poniesienia celem realizacji zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: 100% cena

5. Oferty należy złożyć:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzóstowa i Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Trębanów lub

pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

6. Oferty należy składać w terminie do: 24.08.2021 r., do godz. 12:00.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

7. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

8. Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Cielecki – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w. 23.

10. Inne informacje:

  1. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  3. Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienia postępowania.

  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  8. Współpraca oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji przedmiotu umowy.

  9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

  10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

  11. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, dokonywać oczywistych poprawek omyłek rachunkowych i/lub pisarskich.

11. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

12. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Dokumentacja techniczna ( projekty, przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, specyfikacje techniczne)

Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzóstowa – załącznik nr 3a

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Trębanów – załącznik nr 3b

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska