Ćmielów dn. 02 września 2021r.

 

                                                                    BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                     OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

                                                Podinspektor ds.  księgowości budżetowej

                                                   w  Referacie Księgowości Budżetowej

                                                          W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                                   ul. Ostrowiecka 40   

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  podinspektora

4.       Wykształcenie: 

       1) wyższe ekonomiczne ,

2) średnie ekonomiczne

5.       Wymagany staż pracy:  wyk. wyższe – 0,   wyk. średnie  min. 4 lata                                                                                                                                   

6.       Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku a w szczególności ustaw:  o finansach publicznych, o rachunkowości , o samorządzie gminnym, kodeks postepowania administracyjnego.

7.       Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  i dostępu do informacji publicznej.

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Umowa o pracę

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

Referat Księgowości Budżetowej

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

b.       Posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku objętym naborem

c.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

d.       Dyspozycyjność,

e.       Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

f.        Odporność na stres

g.       Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1.       prowadzenie rejestru zakupu VAT dla Jednostki – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie,

2.       dekretowanie i wprowadzanie do programu finansowo – księgowego faktur zakupowych,

3.        przekazywanie danych o wysokości i strukturze podatku naliczonego do deklaracji cząstkowej VAT – 7 (JPK) dla Urzędu Miasta i Gminy,

4.       weryfikacja miesięcznych deklaracji cząstkowych VAT – 7 i rejestrów cząstkowych VAT wpływających od Jednostek Organizacyjnych do Urzędu Miasta i Gminy pod względem błędów formalnych i rachunkowych i przekazywanie ich na stanowisko rozliczeń VAT.(JPK),

5.        wprowadzenie do programu Radix FKB + planów finansowych wydatków i uzgodnienia,

6.       dekretowanie dokumentów – przygotowanie do księgowania ,

7.        naliczanie dokumentów w programie do księgowania,

8.       księgowanie wydatków na podstawie przygotowanych dokumentów    i wyciągów bankowych

9.       uzgadnianie miesięcznie wydatków ,

10.   ewidencja kont pozabilansowych ,

11.   uzgadnianie zobowiązań ,

12.   uzgadnianie sald poszczególnych kont ,

13.   uzgadnianie kont 011, 013, 020 z osobą prowadzącą  karty inwentarzowe,

14.   naliczanie wszystkich miesięcznych list płac z programu płace i uzgodnienie,

15.   księgowanie inwestycji z analityką na poszczególne zadania inwestycyjne

16.   uzgadnianie zakończonych bądź trwających inwestycji i kosztów poniesionych na nie z referatem inwestycyjnym celem sporządzenia przez wymieniony dział protokołu zakończenia  danej inwestycji ,

17.   wprowadzenie do ewidencji protokołu inwestycji i wystawionego przez referat inwestycji OT – przyjęcie na stan środka trwałego ,

18.   sporządzenie miesięcznych i rocznych sprawozdań z wydatków jednostki,

19.   ewidencja ZFŚS ( dekretacja dokumentów , księgowanie w programie i uzgodnienie kont),

20.   sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald i uzgodnienie,

21.   sporządzenie dzienników obrotów,

22.   Inwentaryzacja kont,

23.   Księgowanie pozostałych kont wymagających odrębnej ewidencji księgowej,

24.   opracowanie decyzji administracyjnych i postanowień  przedkładanych do podpisu Kierownictwu Urzędu,

25.    realizuje zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , ustawy o sporcie i ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami; w tym : sprawowanie kontroli prawidłowości wykonania zadania , w tym wydatkowania  przekazanych na realizację zadania środków finansowych,

26.   Kontrola i rozliczanie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy,

27.   realizacja zadań z zakresu obronności kraju , obrony cywilnej , klęsk żywiołowych i ochrony  p. pożarowej z zakresu rzeczowego stanowiska pracy

28.   ponosi odpowiedzialność za realizację : uchwał Rady Miejskiej , Zarządzeń Burmistrza,

29.   Wyliczanie wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo,

30.   Przygotowanie zawiadomienia o wysokości środków przypadających każdemu sołectwu w następnym roku budżetowym,

31.   Nadzór nad prawidłowością wydatkowania i rozliczania funduszu sołeckiego.

32.   wykonywanie zadań zleconych przez bezpośrednio przełożonego.

1.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

2.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (  Dz.U.  z 2019r. poz. 1781z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem:  Konkurs na stanowisko Podinspektora  ds. księgowości budżetowej

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do  13 września  2021r.. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                                                                                                     Burmistrz Ćmielowa

                                                                                                             /-/ Joanna Suska