Ćmielów, dnia 24.09.2021 r.

G.6840.6.2020

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ĆMIELÓW O PRZETARGU

 

            Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372), art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 ust. 1,
§ 6 ust. 1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  Nr 2014, poz. 1490 ze zm.) w związku z wykonaniem uchwały Nr XXXVI/229/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28.01.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

Burmistrz Ćmielowa informuje, że w dniu 24.09.2021 r. został ogłoszony I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ćmielów

 

            Dla potrzeb przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
n/w nieruchomości ustala się następujące warunki:

 

 

Lp.

 

Położenie działki

 

Nr działki

 

Powierzchnia działki w ha

 

Numer księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza (brutto)

 

     Wadium

      (brutto)

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż (zł)

 

1.

 

Ćmielów

 

722

 

0,0352

 

KI1T/00022152/4

 

10 250,00 zł

 

1000,00 zł

 

 

500,00 zł

 

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży składa się z działki ewidencyjnej nr 722 o pow. 0,0352 ha, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów i objęta  jest księgą wieczystą nr KI1T/00022152/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opatowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Działka nr 722 o pow. 0,0352 ha, posiada użytek gruntowy oznaczony symbolem MN i położona jest w obrębie 0001 Ćmielów Miasto. Zlokalizowana przy  ulicy S. Żeromskiego, w odległości ok. 1 km od drogi wojewódzkiej nr 755 relacji Ostrowiec Św. – Ożarów. Działka ma kształt prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianie nieruchomości znajdują się tereny mieszkaniowe. Wszelkie niezbędne obiekty użyteczności publicznej oraz infrastruktura kulturalna są oddalone od ww. działki o ok. 2,5 km.
  3. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń lub zobowiązań.

 

PRZEZNACZENIE :

Działka nr 722 (obręb Ćmielów Miasto) w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie nr LIV/310/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 2831 z  8 sierpnia 2018 r. oznaczona jest symbolem – 29MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić do dnia 22.10.2021 r. (w tytule przelewu konieczne podanie jest numeru działki i nazwę miejscowości).

Wadium należy wpłacać w postaci przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów: BS Ożarów O/Ćmielów Nr 12 9423 0000 2002 0024 8037 0027.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40 w Sali Ślubów (pok. nr 3) o godzinie 9.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

          Okazanie dowodu tożsamości

          Okazanie dowodu wpłaty wadium,

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 23% (10 250,00zł + 23%VAT (2 357,5 zł) = 12 607,5 zł).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który zostanie nabywcą działki gruntu zalicza się na poczet ceny nabycia.

W przypadku uchylenia się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości. W przypadku uczestnictwa pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z podpisem potwierdzonym notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Urzędu Gminy na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub też złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

Zgodnie z  34 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy termin złożenia wniosku o nabycie nieruchomości wynosił 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 29.06.2021 r.

 

Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania  przetargu w kasie przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji na temat przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40 lub dzwoniąc pod nr telefonu 15 861 20 18 wew. 15.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.