Ćmielów dn.  15 października  2021r.

 

                                                                    BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                    OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

                                             Podinspektor ds. remontów i inwestycji w gminie

                                                w  Referacie Techniczno-Inwestycyjnym

                                                          W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                                   ul. Ostrowiecka 40   

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: Podinspektora ds. remontów  i inwestycji w gminie

4.       Wykształcenie:   1) wyższe

5.       Wymagany staż pracy: 0                                                                                                                                

6.       Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku a  w szczególności ustaw: 

1)      ustawy o samorządzie gminnym,

2)      ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

3)      ustawy Prawo Zamówień Publicznych

4)      ustawy o finansach publicznych,

5)      ustawy o funduszach inwestycyjnych

6)      ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  

7.       Znajomość  zasad funkcjonowania programów w zakresie pozyskiwania  środków unijnych w okresie programowania 2021 – 2027 , znajomość  przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  i dostępu  do informacji publicznej.

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Umowa o pracę

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

Referat Techniczno Inwestycyjny

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko urzędnicze,  decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

b.       Posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych zakresem czynności na stanowisku objętym naborem

c.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

d.       Dyspozycyjność,

e.       Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

f.        Odporność na stres

g.       Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1.       Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych .

2.       Planowanie zadań inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym,

3.       Opracowywanie wniosków i innych dokumentów celem pozyskania środków finansowych na realizowane zadania (dotacje celowe, kredyty, środki z funduszu Unijnych i inne)

4.       Prowadzenie spraw wynikających z ustawy „Prawo zamówień publicznych”  w związku z planowanymi lub prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi oraz robotami remontowo-budowlanymi przez urząd i gminne jednostki organizacyjne w tym:

a)       przygotowanie niezbędnych dokumentów i udział  w pracach komisji przetargowych celem wyłonienia wykonawcy inwestycji zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

b)      przygotowanie projektów umów z wybranymi wykonawcami na drodze postępowania przetargowego,

c)       przygotowanie projektów zmian aneksowych do zawartych umów,

d)      prowadzenie spraw dotyczących roszczeń z zakresu zamówień publicznych, przygotowanie wymagalnych prawem ogłoszeń, pism, druków  i umieszczanie ogłoszeń w prasie , na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz na stronie internetowej BIP urzędu,

e)      nadzór nad przestrzeganiem postanowień umów w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych,,

f)        uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych,

g)       prowadzenie spraw dotyczących roszczeń z zakresu zamówień publicznych,

h)      koordynacja, nadzór i przeprowadzanie kontroli zewnętrznych w zakresie realizacji i przestrzeganie przepisów ustawy: Prawo Zamówień Publicznych  przez Urząd Miasta i Gminy oraz Gminne  Jednostki Organizacyjne – parafowanie wg. wymagań ustawowych,

5.       Realizacja zadań z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.       Ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów na wykonanie lub zlecanie wykonania zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

7.       Wykonuje inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego i Burmistrza Ćmielowa.

 

8.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

9.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. z 2019r. poz. 1781  z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta  i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem :

Konkurs na stanowisko Podinspektora ds.  remontów i inwestycji w gminie

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do   25 października  2021r.. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                                                                                          

                                                                                                           

 

                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                      Burmistrz

                                                                                             (-) Joanna Suska