Uchwała Nr 129/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za I półrocze 2021 roku.