Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030.

W okresie od 23 września do 11 października 2021 r.  zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ćmielowa nr 107/2021 przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030.  Konsultacje społeczne odbywały się w formie warsztatów w dniu 23 września 2021 roku w Domu Kultury w Ćmielowie oraz w formie zbierania propozycji lub uwag z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wzór formularza konsultacyjnego był dostępny od dnia rozpoczęcia konsultacji na portalu internetowym cmielow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie bip.cmielow.pl oraz Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy. Wpłynęło 9 propozycji, które złożyli:

1.     Joanna Suska

2.     Piotr Małek

3.     Ewelina Cieślikowska

4.     Józef Nowak

5.     Rafał Stan

6.     Andrzej Wójcikowski

7.     Jerzy Sykała

8.     Dariusz Maruszczak

9.     Lech Lisowski

 

Wykaz zgłoszonych propozycji:

 

Mocne strony Gminy:

1.Ogromny potencjał historyczny i tradycji wytwarzanej porcelany

2.Dobry poziom jakości usług publicznych realizowanych na rzecz mieszkańców

3.Wysoki poziom nauczania w szkołach.

4.Wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości pod budownictwo

5.Bogata oferta kulturalna.

6.Wysokie walory środowiska i krajobrazu wynikające z uwarunkowań przyrodniczych i położenia ( Dolina Kamiennej).

 

Słabe strony Gminy

1.     Występowanie negatywnych zjawisk demograficznych ( przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym) skutkuje potrzebom wdrażania polityki senioralnej.

2.Niska jakość przestrzeni budynków użyteczności publicznej.

3. Deficyt w sieci dróg w tym rowerowych.

4.Postępujące zjawisko braku mieszkań komunalnych pod wynajem.

5.Nierównomierny rozwój infrastruktury technicznej, w tym wodno-kanalizacyjnej, drogowej i mostowej.

6.Potrzeba rewitalizacji miasta Ćmielowa, obszarów popegeerowskich w celu zahamowania odpływu ludności.

7.Występowanie negatywnych zjawisk zanieczyszczania środowiska- potrzeba dalszego wdrożenia programów nakierowanych na jego ochronę .

8.Nierówny dostęp do miejsc integracji ( świetlic) w małych miejscowościach.

9.Potrzeba zwiększenia dostępu do usług medycznych i działań na rzecz ochrony zdrowia na zasadzie profilaktyki.

10. Wysokie bezrobocie na terenie powiatu ostrowieckiego

Szanse

1.Korzystanie z programów rządowych nakierowanych na rozwój gminy poprzez poprawy infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, mostowej.

2.Korzystanie z programów na rzecz ochrony środowiska.

3.Wdrożenie programów budowy mieszkań  pod wynajem oraz programów dla obszarów popegieerowskich i przyczyniających się do rozwoju turystyki.

4.Wykorzystanie potencjału Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną.

5.Pozyskanie funduszy europejskich na niezbędne inwestycje.

 

 

Zagrożenia

1.     Nasilanie barier ograniczających aktywność zawodową ( niski poziom wynagrodzeń w różnych sektorach gospodarki.

2.Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, deficyt kadr na rynku pracy.

3.Nasilenie barier rozwoju gospodarki wynikające z sytuacji międzynarodowej ( ograniczenie popytu na produkty i usługi z Polski).

4.Występowanie barier i ograniczeń w rozwoju związanych z ochroną przyrody i środowiska ( konieczność dostosowania się do zmian klimatu ) programów nakierowanych na rozwój w aspekcie obszarów Natura 2000.

5.Wzrost obciążeń samorządów realizacją szeregu zadań własnych programów ogólnokrajowych skutkujących mniejszymi wpływami do budżetu gminy.

6.Utworzenie Parku Kulturowego na terenie miasta Ćmielów. Może to spowodować utrudnienia w realizacji inwestycji i znaczne utrudnienia dla mieszkańców.

 

Cel strategiczny 1- Rozwój technicznej oraz społecznej w tym sektora kultury oraz ochrony zdrowia.

 

1.Rozwój gospodarczy związany z rozwojem infrastruktury drogowej

2.Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

3.Infrastruktura społeczna ( żłobek, świetlice)

4.Działania na rzecz ochrony zdrowia

5.Edukacja i wychowanie, dostęp do lekarzy

6.Rozwój oferty edukacyjnej

7.Inwestycja w rozwój dydaktyczny

8.Inwestycje w rozwój pracowni dydaktycznych

9.Kształcenie ustawiczne nauczycieli

10.Sport i rekreacja

11.Aktywność społeczna( dzieci i młodzież)

12.Modernizacja placówek kulturalnych

13.Rozwój i specjalizacja oferty kulturalnej

14.Promocja  i profesjonalna organizacja imprez budująca pozytywny wizerunek gminy

15.Promocja Miasta i Gminy

16.Uatrakcyjnienie przestrzeni mieszkaniowej ( przyciąganie nowych mieszkańców)

17.Dalsze wdrażanie polityki senioralnej i pomocy społecznej.

18.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, mostowej.

19.Wdrożenie planu budowy mieszkań komunalnych pod wynajem.

20. Stworzenie warunków do ochrony przyrody.

21. Wykorzystanie potencjału Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną.

22. Inwestycje w danych częściach gminy.

23. Przebudowa dróg gminnych.

24. Modernizacja budynków użyteczności publicznej.

25. Wymiana oświetlenia ulicznego na typu LED.

26. Budowa zbiornika retencyjnego w Brzóstowej.

27. Utworzenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nowego obszaru pod budowę osiedli domów jednorodzinnych.

28. Uzbrojenie terenu pod strefy gospodarcze i osadnicze.

29. Rewitalizacja wschodniej części miasta Ćmielów.

30. Rozbudowa i przystosowanie infrastruktury stadionu w Ćmielowie pod wydarzenia rangi ogólnokrajowej np. budowa muszli koncertowej.  

31. Nawiązanie kontaktów i współpracy z ośrodkami medycznymi celem polepszenia dostępu i jakości opieki zdrowotnej w gminie.  

 

Cel strategiczny 2- Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego gminy.

 

1.Wspieranie mechanizmów rozwoju przedsiębiorczości.

2.Przygotowanie terenów odpowiadającym potrzebom przedsiębiorców

3.Rozwój bazy agroturystycznej

4.Rozwój planowania przestrzennego dedykowany działalności gospodarczej

5.Stworzenie oferty inwestycyjnej i zagospodarowania terenów.

6.Promocja producentów z terenu gminy, ich produktów oraz ich potencjału poprzez ich udział w partnerstwie publiczno-prywatnym.

7.Stworzenie dogodnych warunków dla osób chcących założyć działalność gospodarczą lub przenieść działalność zarejestrowaną w innej gminie.

8.Rozwój produktów turystycznych i agroturystycznych.

9. Przygotowanie terenów pod inwestycje.

10. Powstanie strefy ekonomicznej.

  11. Utworzenie komórki do spraw pozyskiwania i obsługi          przedsiębiorców .

12. Wypracowanie zachęt ekonomicznych do zakładania działalności gospodarczej na terenie gminy oraz deklarowanie zamieszkania na jej terenie w rozliczeniach PIT.

13. Kampania informacyjna o możliwościach inwestowania w gminie.

 

 

 

 

Cel strategiczny 3 – Rozwój turystyki, usług oraz miejsc wypoczynku dla mieszkańców

1.Identyfikacja i kreacja produktów regionalnych, turystycznych wykorzystujących potencjał gminy Ćmielów.

2.Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej wykorzystując zasoby przyrodnicze ( Dolina Kamiennej) i uwzględniając wpis UNESCO ( Wzgórze Gawroniec)

3.Rozwój ścieżek rowerowych, pieszych, wodnych, miejsc parkingowych, miejsc wypoczynku.

4.Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjnych na terenie Gminy dla mieszkańców

5.Rozwój i promocja aktywnego wypoczynku na rzecz profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców.

6. Rozwój agroturystyki.

7. Promocja Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną.

8. Promocja walorów krajobrazowych gminy.

9. Wykorzystanie walorów krajobrazowych północnej części gminy.

10. Stworzenie Punktu Informacji Turystycznej.

11. Wytyczenie na linii północ - południe ścieżek rowerowych i turystycznych oraz wgranie ich do ogólnodostępnych baz danych internetowych w portach o przedmiotowej tematyce.

12. Promowanie zewnętrzne gminy i jej walorów turystycznych w skali całego kraju.

13. Utworzenie strony internetowej o stricte turystycznej tematyce. 

 

Cel strategiczny 4- Aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich

1.Dostosowanie transportu publicznego do potrzeb-likwidacja białych i optymalizacja rozkładów jazdy.

2.Stworzenie przychylnych warunków socjalno-bytowych, aby zahamować migrację.

3.Likwidacja nierównego dostępu do miejsc integracji dla lokalnej społeczności (tworzenie miejsc integracji poprzez budowę świetlic, altan, placów rekreacyjnych).

4.Poprawa infrastruktury drogowej, mostowej, wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę nowych odcinków.

5.Poprawa dostępności do usług medycznych i działań na rzecz ochrony zdrowia w aspekcie profilaktyki.

6.Potrzeba rewitalizacji obszarów popegieerowskich.

7. Tworzenie alternatywnych źródeł dochodów w oparciu o Park Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną.

8. Wsparcie terenów wiejskich.

9. Wspomaganie lokalnych producentów rolnych.

10. Rozwój rolnictwa.

11. Aktywizacja społeczności lokalnej do propagowania tradycji i zwyczajów miejscowych.

12. Działania na rzecz tworzenia  Kół Gospodyń Wiejskich w sołectwach gdzie jeszcze ich nie ma.

Cel strategiczny 5- Ochrona środowiska naturalnego oraz efektywne zagospodarowanie przestrzeni

1.Tworzenie spójnej polityki planowania przestrzennego dla kilku obszarów

2.Korzystanie z programów nakierowanych na ochronę środowiska naturalnego i zapobieganie zanieczyszczeniom.

3.Wdrożenie programów z gospodarki wodno-ściekowej (budowa oczyszczalni).

4.Prowadzenie działań na rzecz ekologicznego transportu zbiorowego poprzez udział w MOF Miast Północy i pozyskanie środków na min. stację doładowania pojazdów elektrycznych .

5.Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

6.Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

7.Stworzenie dobrych warunków do utylizacji odpadów rolnych.

8.Edukacja ekologiczna społeczeństwa.