Ćmielów, dn. 19.11.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.16.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

Zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie projektu technicznego mostu w m. Stoki Małe dla realizacji zadania pn.: „ Budowa mostu na rzece Kamienna w m. Stoki Małe w km 0+180 w ciągu drogi gminnej Nr 318005T”

 

CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

1.      Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego mostu w m. Stoki Małe dla realizacji zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Kamienna w m. Stoki Małe w km 0+180 w ciągu drogi gminnej Nr 318005T”.

A.        Wykonawca w zakresie opracowania dokumentacji wykona;

1)                           mapę do celów projektowych

2)                           podziały działek do decyzji ZRID,

3)                           projekt budowlany

4)                           projekt wykonawczy

5)                           analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi

6)                           mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu

7)                           określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

8)                           materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem jeżeli będzie wymagany

9)                           określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

10)                        określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone

11)                        materiały do decyzji zgody wodnoprawnej

12)                        dokumentacja geologiczno-inżynierską

13)                        opracowanie ewidencyjne

14)                        projekt i uzgodnienia dot. instalacji branżowych tj. kanalizacji, wodociągu, gazociągu, sieci i kanałów teletechnicznych

15)                        obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

16)                        obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne

17)                        przedmiar robót, kosztorys ofertowy i inwestorski

18)                        specyfikację techniczną

19)                        zatwierdzoną stałą oraz czasową organizację ruchu

20)                        uzgodnienie konstrukcji nawierzchni z Zamawiającym

21)                        uzgodnienie kolorystyki obiektu z Zamawiającym

22)                        uzgodnienie u Konserwatora Zabytków

23)                        oryginały uzyskanych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień oraz niezbędne dokumenty do uzyskania uzgodnienia na wykonanie robót oraz zezwolenie na wykonanie robót

24)                        pełnienie nadzoru autorskiego

B) Rozwiązanie projektowe mostu według danych:

Klasa drogi – D - Dojazdowa

1) Projekt przewiduje wykonanie mostu o szacowanych parametrach:

- długość mostu około 28,50m

- światło mostu około 23,00m

- szerokość pasów ruchu 2x2,50 m

- szerokość opasek 2x0,5m

- chodnik dla obsługi

- chodnik jednostronny dla pieszych

- szerokość mostu około 11m

- nośność mostu zgodnie z PN-EN 1991-2 klasa II

2) Dojazd do mostu: obustronnie rozbudowane na odcinkach dowiązania

- szerokość pasów ruchu 2x2,50 m

- chodnik jednostronny dla pieszych

- szerokość pobocza 0,75m

Opracowanie należy wykonać w 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

 

2.      Szczegółowo przedmiot zamówienia określa: projekt umowy – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

2.1.Zamawiający zleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

2.2.Wykonawca zobowiązany jest do skonsultowania z Zamawiającym opracowanej koncepcji mostu i wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

2.3.Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad wykonaniem robót bez dodatkowego wynagrodzenia (wynagrodzenie za nadzór autorski wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej).

 

3.      Termin realizacji zamówienia: : zamówienie należy wykonać do: 30 listopada 2022 roku. (złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycję drogowej /ZRID/ do wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.)

 

4.       Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT) w tym: cena netto, kwota podatku od towarów i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto. Cena  podana przez wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wartości należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podana słownie. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego tj. koszty wszelkich opracowań, uzgodnień, decyzji, opinii, opłat itp. oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 

5.      Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.

Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana, jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizacje przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji.

Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, tak aby obejmowała wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wymagania oraz przedstawi ofertę o najniższej cenie brutto.

 

6.       Oferty należy złożyć:

a)      w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Opracowanie projektu technicznego mostu w m. Stoki Małe dla realizacji zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Kamienna w m. Stoki Małe w km 0+180 w ciągu drogi gminnej Nr 318005T”, lub

b)      pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

7.      Oferty należy składać w terminie do: 26.11.2021 r., do godz. 12:00.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

8.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jedną ofertę w niniejszym postępowaniu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 

9.      Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

 

10.  Osoba upoważniona do kontaktu: Alicja Sadłowska - Moskalewicz – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w.23,

 

11.  Inne informacje:

11.1. W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.

11.2. Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienie postępowania.

11.3. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli: zostanie złożona po terminie.

11.4. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

11.6. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

11.7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

11.8. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania, bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

11.9. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

11.10. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się kwotę wpisaną słownie. 

11.11. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

 

12.       Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

13.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)      Załącznik nr 2 – wzór umowy

c)      Załącznik nr 3 -  mapa poglądowa