Ćmielów, dn. 02.12.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.20.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

Zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie przebudowy bramy garażowej w budynku strażnicy OSP w Ćmielowie

 

CPV

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę z robotami ziemnymi

45200000-9 – Roboty budowlane i inżynierii lądowej

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 – Roboty wykończeniowe

 

1.      Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy polegającej na powiększeniu światła przejazdu bramy garażowej w pomieszczeniu garażowym na samochody straży pożarnej – podwyższenie otworu o 30 cm. Działka jest uzbrojona w następujące przyłącza: przyłącze energii elektrycznej, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze gazowe. Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Sandomierska poprzez istniejący zjazd publiczny.

Sposób wykonania zamówienia:

Roboty rozbiórkowe:

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych

- Rozebranie posadzek

- Wykucie wnęk o głębokości do 1 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

- Rusztowanie ramowe przyścienne RR – 1/30 wysokości do 10 m

 

Roboty budowlane:

- Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie

- Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane

- Montaż bramy wraz z osprzętem i naprawą ścian po montażu bramy (tynkowanie)

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podsadzkowe

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenia za zmianę grubości o 10 mm

- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2

- Gruntowanie podłoży pod tynki

- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie na ścianach i słupach

- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie na stropach i podciągach

 

2.      Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

3.      Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa zostanie wyliczona w oparciu o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena jednostkowa określona w ofercie wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom w czasie realizacji przedmiotu umowy. W cenie ofertowej mieści się całkowity koszt wykonania zadania wynikający ze specyfikacji technicznej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, tj.:

- koszty organizacji zaplecza i terenów remontów wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. i przepisów ruchu drogowego,

- koszty wykonania obmiarów i sporządzenia zestawienia ilości wykonanych robót,

- koszty odpowiedniego zabezpieczenia placów remontu i odpowiedniego oznakowania robót,

- inne koszty konieczne i niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

 

4.      Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

5.       Oferty należy złożyć:

a)       w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Wykonanie przebudowy bramy garażowej w budynku strażnicy OSP w Ćmielowie

b)        pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

6.      Oferty należy składać w terminie do: 09.12.2021 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

7.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z uzupełnionym kosztorysem ofertowym.

 

8.      Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.

9.      Osoba upoważniona do kontaktu: Alicja Sadłowska- Moskalewicz – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w.23.

 

10.  Inne informacje:

a) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- kopię uprawnień kierownika robót. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcji budowlanej o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla przedmiotu zamówienia.

- kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres, co najmniej od daty zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji zamówienia Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały okres. W przypadku opłacania polisy w ratach, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis.

b) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

c) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

e) Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

g) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert o najniższej takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.

h) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanych w złożonych ofertach.

i) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

j) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

k)Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

l) Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, dokonywać oczywistych poprawek omyłek rachunkowych i/lub pisarskich.

 

11.  Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

12.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)      Załącznik nr 2 –  wzór umowy

c)      Załącznik nr 3 – dokumentacja techniczna ( specyfikacja techniczna, projekty, kosztorys ofertowy)

 

 

Burmistrz Ćmielowa

 

Joanna Suska